Fortsatt satsning på doktorander för framtidens hållbara energisystem

För att skapa mer hållbara energisystem behövs individer med tvärvetenskaplig expertkompetens som kan bidra med helhetssyn på de energi- och klimatutmaningar som världen står inför. Energimyndigheten beviljar därför medel på cirka 47 miljoner kronor till fyra nya projekt inom programsatsningen Forskarskolan Energisystem.

Genom Forskarskolan Energisystem får tio doktorander möjlighet att arbeta tillsammans i tvärvetenskapliga forskningsprojekt för att utveckla tvärvetenskaplig expertkompetens. Doktoranderna utgår från helhetssynen att energisystemen består av människan och hennes samspel med såväl teknik, tjänster och nya lösningar som med politik, lagar och andra samhällsinstitutioner.

Med den andra etappen av programsatsningen utökas nu forskarskolan till att även behandla projekt inom avfallshantering, koldioxidneutral industri, material och återvinning samt energiledning inom industrin och sjöfarten.

– Satsningen på forskarskolan möjliggör för doktorander med olika disciplinära bakgrunder att arbeta tillsammans under hela sin doktorandutbildning för att utveckla nya perspektiv och lösningar, säger Marie Claesson, ansvarig handläggare på Energimyndigheten, och fortsätter: Det gör att de nu och i framtiden med sin helhetssyn kan driva på utvecklingen och skapa mer hållbara energisystem.

Energimyndigheten beviljar cirka 47 miljoner kronor till Forskarskolan Energisystem etapp 2, för perioden 2017–2022. Programmet utgör en sammanhållen satsning på en tvärvetenskaplig forskarskola i studier av energisystemen. Till utlysningen inkom totalt 18 ansökningar som tillsammans sökte cirka 200 miljoner kronor.

Mer information om Forskarskolan Energisystem finns att läsa här.