Kostnaden för solcellsutbyggnad beror på vilka byggnader anläggningarna finns på

En ny studie visar att produktionskostnaden för el från en solcellsinstallation skiljer sig åt beroende på vilken typ av byggnad anläggningen är monterad på. I studien presenteras bedömningar av potential och elproduktionskostnad för solceller på olika typer av byggnader i Sverige. Resultaten kan bidra till en bättre uppfattning om vad det kostar att bygga nya solcellsanläggningar i Sverige.

I studien har man tittat på kostnader för produktion av el från solceller, och på vilka faktorer som påverkar att kostnaden skiljer sig åt mellan olika typer av tak. Man har också kopplat kostnadsbedömningen till en potential för respektive kostnadsnivå. Kostnads- och potentialberäkningarna har gjorts på följande kategorier av byggnader: småhus, flerbostadshus, fritidshus, offentliga lokaler, industrifastighet, lantbruksfastighet, kommersiella lokaler och komplementbyggnader (ex garage och förråd).

De faktorer man tittat på är hur mycket solel som skulle kunna produceras från befintliga takytor i bra sollägen, och man har kopplat det till en kostnad för produktionen för respektive takyta. De faktorer som kostnadskalkylerna tar hänsyn till är:

  • Kostnader för investeringen (installation och material), drift och underhåll
  • Kalkylförutsättningar, såsom avkastningskrav
  • Mängden el som produceras

Resultatet visar att det på Sveriges takytor finns en stor total potential för solelsproduktion, en betydande del av den till produktionskostnader under 1 kr/kWh. Spridning i kostnad för el från solceller är stor och beror delvis på vilken typ av byggnad som solcellerna monterats på. De billigaste anläggningsklasserna utgörs huvudsakligen av söderlägen i södra Sverige på småhustak och komplementbyggnader, men även på tak tillhörande flerbostadshus och offentliga lokaler. En viktig förklaring till att dessa byggnadstyper återfinns i den lägre kostnadsregionen är den lägre kalkylräntan.

 

Samlad kostnads- och utbudskurva för solel på byggnadstak i Sverige

Samlad kostnads- och utbudskurva för solel på byggnadstak i Sverige givet antaganden och metoder från rapporten Teknisk-ekonomisk kostnadsbedömning av solceller i Sverige (simuleringsår 2017).

 

Studien, som är genomförd av Profu på uppdrag från Energimyndigheten, är ytterligare ett led i Energimyndighetens ambition att öka kunskapsnivån kring solel i Sverige. Här kan du ta del av studien.