Nya energikrav på servrar och datalagringsprodukter

I förra veckan röstades den nya ekodesignförordningen för servrar och datalagringsprodukter igenom. Från och med mars 2020 kommer det att införas lagkrav på både på energi- och resursanvändning. Lagstiftningen gäller hela EU och de servar och lagringsprodukter som inte lever upp till kraven kommer att förbjudas från att sättas på marknaden.

Ekodesigndirektivet är ett ramverk som sätter minimikrav på energi- och miljöprestanda hos energirelaterade produkter. Kraven är gemensamma för hela EU och förbjuder de mest energi- och resurskrävande produkterna från att sättas på marknaden. Under de senaste åren har också krav gällande resurseffektivitet börjat inkluderas vilket ska underlätta produkters återanvändning, reparerbarhet och återvinning.

Stora servrar har tidigare inte haft några ekodesignkrav och att dessa och andra datalagringsprodukter nu lyfts in i lagstiftningen är ett naturligt steg i den pågående samhällsomvandlingen.

– Den accelererande digitaliseringen driver på datacentermarknaden, inte minst i Sverige, och då datacenter är stora energianvändare blir prestandan på servrarna allt viktigare, säger Johanna Whitlock på Energimyndigheten.

Energikraven för servrar kommer att reglera både hur energieffektiv servern är i drift (active state efficiency) och energianvändningen i standby-läge (idle state power).

Nya krav med hänsyn till livscykelperspektivet

Med de nya ekodesignkraven kommer också krav på information och resurseffektivitet. Kraven för resurseffektivitet ska göra det lättare att reparera, återanvända och återvinna produkterna. Ett exempel är att serverkomponenternas infästningstekniker inte får hindra isärtagning av exempelvis moderkort, processor, grafikkort eller minne.

Informationskraven innebär att det ska finnas en tydlig information om servrarnas energianvändning. Det ska även finnas information om i vilka förhållanden, såsom temperatur och luftfuktighet, som servarna arbetar som mest optimalt. Kraven ska på så sätt göra det enklare för inköpare att jämföra olika produkter med varandra.

–Informationskraven kommer att underlätta för de som bygger datahallar att minska energianvändningen genom att optimera klimatet som servrarna arbetar i, bland annat genom att undvika att servrarna kyls ner mer än nödvändigt, säger Johanna Whitlock.

Stora energibesparingar på EU-nivå

Under 2015 stod servar för 2 procent av EU:s totala elanvändning, vilket då motsvarade 53 TWh. Inkluderar man även infrastruktur såsom tillhörande kylanläggningar var energianvändningen 2015 totalt 96 TWh. För 2030 beräknas energianvändningen öka till 121 TWh, inklusive infrastruktur.

Effekten av ekodesignkraven i förslaget kommer att 2030 innebära en årlig besparing på ca 9 TWh.