Nytt innovationskluster för flytande biogas

När biogas kyls ner till minus 163 grader celsius blir det flytande och kan därmed lagras och distribueras på ett energieffektivt sätt. Nu får Energigas Sverige 5 miljoner kronor för att inrätta innovationsklustret Drive LBG som ska främja och stimulera utvecklingen inom teknikområdet.

Innovationsklustret Drive LBG får finansiering av Energimyndigheten genom regeringsuppdraget att främja utveckling och användning av flytande biogas i kombination med inrättandet av ett innovationskluster för flytande biogas. Inom ramen för innovationsklustret kommer olika demonstrationsinsatser att ske som visar hur olika lösningar kan samverka.

– Flytande biogas är ett nödvändigt tekniksteg för att tunga transporter och sjöfarten ska kunna gå över till biogas, säger Kalle Svensson, handläggare på Energimyndigheten. Vi hoppas att innovationsklustret kan bidra till bred kompetensuppbyggnad inom branschen och stimulera innovativ verksamhet eftersom klustret möjliggör effektiv kunskapsspridning mellan aktörer, branscher och regioner.

Energigas Sverige utgör värdorganisation för innovationsklustret Drive LBG.

– Energigas Sverige har goda kunskaper om hela värdekedjan och ett brett kontaktnät i branschen. De har därför goda möjligheter att samverka med pågående initiativ från t. ex. Klimatklivet och bidra till att Sverige blir ett föregångsland med demonstration av flytande biogas för både, lokala, regionala och långväga transporter, säger Åsa Forsum, enhetschef vid Energimyndigheten.

Uppdrag att främja utveckling och användning av flytande biogas

Energimyndigheten fick våren 2018 i uppdrag av regeringen att främja utveckling och användning av flytande biogas (dnr N2018/02934/FÖF). Satsningen ska verka för demonstration, tillämpning och spridning av teknik för produktion av flytande biogas, drift med gasfordon i regional- och eller lokaltrafik, och kombinationer av dessa tekniker i Sverige. Särskild vikt ska läggas vid hur olika lösningar kan samverka med varandra och demonstreras samlat. Möjlighet till gasdrift inom sjöfart är ett annat område som bör inkluderas i klustret. I arbetet bör Statens energimyndighet verka för synergier med andra nationella satsningar samt bidra till utvecklingen mot fossilfria tunga transporter internationellt.