Svag ökning i biogasproduktionen i Sverige under 2017

Energimyndigheten publicerar nu statistikrapporten Produktion och användning av biogas och rötrester år 2017. Rapporten visar att den svenska biogasproduktionen ökade med knappt 2,5 procent under 2017. Största användningsområden för producerad biogas är inom fordonsgas och värme.

Den svenska biogasproduktionen ökade svagt med 2,5 procent under 2017. Störst produktionsökning skedde i samrötningsanläggningar och vid reningsverk, medan deponigasproduktionen fortsatte att minska även under 2017.

 

Total energimängd svenskproducerad biogas (GWh), år 2017.

Användningen av biogas

Tillsammans med svensk biogasproduktion uppskattas den totala biogasanvändningen i Sverige under 2017 till knappt 2,9 TWh, med antagandet att mycket liten andel av svenskproducerad biogas har exporterats. En grov bedömning är att knappt 0,3 TWh av den importerade biogasen användes som fordonsgas och merparten av resterande drygt 0,5 TWh användes som uppvärmningsbränsle i industrin. En viss del används också till uppvärmning i hushåll.

Av den svenskproducerade biogasen gick merparten till uppgradering, värmeproduktion och fackling. Uppgradering kallas den process som avskiljer koldioxid och omvandlar biogas till fordonsgaskvalitet. Fackling innebär att biogas, som av olika anledningar inte kommer till användning, eldas upp i stället för att släppas ut i luften.

Att facklingen har ökat under år 2017 kan delvis bero på avsättningssvårigheter till följd av prispress från ökad import av biogas från Danmark under året. Dansk biogas får utöver skattenedsättning vid användning i Sverige även produktionsstöd i Danmark.

 

 

Användning av svenskproducerad biogas uppdelat på användningsområde under 2017.

Län med störst produktionsökning

Den länsvisa fördelningen av biogasproduktionen visar att störst produktionsökning skett i Stockholm (31 GWh) följt av Östergötland och Södermanland. Störst produktion finns i Skåne (417 GWh vid 43 anläggningar), följt av Stockholm (346 GWh vid 17 anläggningar) och Västra Götaland (320 GWh vid totalt 45 anläggningar). Dessa tre län står tillsammans för mer än hälften av den totala biogasproduktionen.

Om statistiken

Syftet med Energimyndighetens statistik är att öka informationen kring produktion och användning av biogas. Energimyndigheten tar fram statistiken i samarbete med Energigas Sverige, Lantbrukarnas riksförbund, Avfall Sverige och Svenskt vatten. Statistiken finns årligen sedan 2005.