Trädbränsle och torvpriser för tredje kvartalet 2018

Priserna på förädlade bränslen sjönk under kvartalet medan övriga sortiment ökade i pris. Det visar statistik om trädbränsle- och torvpriser för det tredje kvartalet 2018. Vi visar också statistik på hur priserna har sett ut under en längre period. 

I ett längre perspektiv har priserna på de flesta sortiment visat en vikande trend alltsedan 2011. Under 2018 kan dock en generell vändning uppåt skönjas.

Bakgrund och orsaker till eventuell prisökning

En utlösande faktor till prisvändningen kan ha varit den bristsituation som på sina håll uppstod under vintern 2018. En annan faktor som talar för att priserna på skogsbränslen framöver kan hamna på en högre nivå är att efterfrågan på fasta biobränslen allmänt har ökat i Östersjöområdet. Det sker på grund av flera nya och stora biobränsleeldade kraftvärmeverk, såväl i Sverige som i grannländerna.

Dessutom råder ett uppskruvat prisläge på skogsråvara i Baltikum och ett relativt högt elpris. Det senare gör bland annat att biobränslen blir mer intressanta för industrin.

Fler orsaker till framtida prisökningar kan vara möjliga komplikationer i samband med en evenuell Brexit, en fortsatt låg kronkurs samt fortsatt konkurrens om skogsråvaran i händelse av att den goda massakonjunkturen håller i sig. En eventuell mild vinter samt stora volymer insektsskadat virke som flisas till bränsle verkar förstås i motsatt riktning.  

Trädbränsle- och torvpriser

Ordlista

Returträ – emballagematerial i industrin eller rivningsmaterial från gamla hus.
Biprodukter – främst sågspån och liknande från sågverksindustrin.
Skogsflis – grenar, toppar (GROT) och annat röjningsvirke från barr- och lövskog.
Förädlade trädbränslen – träpellets, träbriketter och träpulver