Ny bedömning av nationellt betydelsefulla områden för energiproduktion

Energimyndigheten har gjort en förnyad bedömning av Nuteks beslut om riksintressanta områden för energiproduktion från 1990-talet och kommit fram till att åtta områden är av riksintresse för den svenska energiproduktionen. Dessa är de fyra kärnkraftsområdena, Barsebäck, Forsmark, Oskarshamn och Ringhals, samt Brofjorden, Stenungsund, Sternö-Stillerydhamnen och Malmö hamn/Öresundsverket.

Energimyndighetens bedömning är att det kommer att finnas ett behov av nya storskaliga elproduktionsanläggningar i södra Sverige, som kan ersätta kärnkraftverken när de läggs ned av åldersskäl. De utpekade områdena bedöms vara betydelsefulla ur riksintresseperspektiv för att de kan bidra med stor energi- och/eller effektproduktion, har ett strategiskt läge och tillgång till infrastruktur bland annat.

–Syftet med genomgången av de äldre besluten har varit att bedöma om områdena fortfarande är riksintressanta. Vi har också velat tydliggöra områdenas värden och den geografiska avgränsningen, eftersom det var oklart i de äldre besluten, säger Caroline Asserup, avdelningschef på Energimyndigheten.

Den höga konkurrensen mellan olika mark- och vattenanvändningsintressen i södra Sverige gör att det redan idag svårt är att hitta platser för storskaliga produktionsanläggningar.

–Genom att peka ut dessa områden som riksintresse för energiproduktion och beskriva deras betydelse för energisystemet så underlättar vi för berörda myndigheter att ta hänsyn till dessa områden i den fysiska planeringen och tillståndsgivningen, säger Maria Stenkvist, handläggare på Energimyndigheten.

Energimyndighetens samlade bedömning är att:

  • Sju av Nuteks tidigare utpekade riksintresseområden kvarstår. Det gäller Barsebäck, Brofjorden, Forsmark, Oskarshamn, Ringhals/Väröhalvön, Stenungsund och Sternö-Stillerydhamnen.
  • Tre av de tidigare utpekade riksintresseområden för energiproduktion uppfyller inte de framtagna kriterierna och utgår därför. Det gäller Brannäshalvön, Marviken och Bråvalla, vilka alla ligger i Östergötlands län. Energimyndigheten upphäver Nuteks beslut i sin helhet som rör produktions- och distributionsanläggningar av el i Östergötlands län, vilket också omfattar stamnätet och några anslutningsledningar i Östergötlands län.
  • Ett riksintresseområde energiproduktion tillkommer, nämligen Malmö hamn/Öresundverket. Detta område var upptaget i Nuteks inventering av riksintresseområden från 1994, men något beslut från Nutek har inte hittats.
  • Anslutningsledningarna från respektive riksintresseområde till stamnätet pekas ut som riksintresse energidistribution. Detta mot bakgrund av att ledningarna gör det möjligt att nyttja anläggningarna i riksintresseområdet.

För mer information om riksintresse energiproduktion och energidistribution och de kriterier som Energimyndigheten använder vid utpekande av riksintressen, se  dokumentet med sektorsbeskrivningen bredvid denna text samt Energimyndighetens webbplats.