Så ska stålindustrins överskottsvärme nyttjas effektivare

Energimyndigheten har beviljat Climeon cirka 12 miljoner kronor i stöd för ett projekt för att effektivare nyttja överskottsvärme inom stålindustrin. Projektet genomförs i samarbete med SSAB och ger Climeon möjlighet att bredda sitt koncept med elproduktion från spillvärme genom att även omfatta ånga.

– Att öka energiåtervinningen inom industrin är något både Climeon och SSAB prioriterar högt. Vi är väldigt glada över att kunna genomföra detta projekt med stöd av Energimyndigheten och visa kraften i samarbete mellan näringsliv och myndigheter när det gäller klimatfrågan, säger Thomas Öström, vd för Climeon.

Överskottsvärme är tillgänglig inom stålindustrin både som ånga och hett vatten, genom denna lösning finns möjlighet att öka användningen av energi som annars gått förlorad. I projektet kommer Climeon tillsammans med SSAB utveckla och demonstrera en kraftverksmodul för elproduktion från ånga, och ska resultera i en kraftmodul på 300 kW. Den totala potentialen för SSAB:s anläggning i Borlänge beräknas vara 2,5 MW.

– Idag finns flera olika möjligheter för att öka resurseffektiviteten inom industrin och detta är ett mycket bra exempel på en sådan lösning. Genom att tillvarata överskottsvärme från stålindustrin och omvandla den till el kan en del av det egna elbehovet tillgodoses, säger Isabella Gustafsson Ismodes, handläggare på Energimyndigheten.

Beräkningar visar att på sikt har resultatet av projektet en potential att generera upp till 100 MW el i Sverige och 30 GW el globalt. Projektet har därmed en hög potential att bidra till omställning av energisystemet och bidrar till Sveriges mål om 50 procent effektivare energianvändning år 2030.

Om Climeon

Företaget Climeon:s innovativa energiteknik går ut på att producera el från lågtempererad värme. Detta innebär att det går att utnyttja överskottsvärme i alla slags industriella processer, stora fartygsmotorer, samt producera förnybar el från jordskorpans värme, så kallad geotermisk värmekraft. Innovationen kan bidra till att lösa klimatutmaningen genom att dels öka andelen förnybar energi, dels använda befintlig energi mer effektivt.

Om Programmet Pilot och demonstration

Programmet riktar sig till företag som har produkter och tjänster i behov av att testas i pilot- och demonstrationsprojekt. Projekten tar sikte på omställning av energisystemen och utmaningar i samhället såsom industrin, transport, bioenergi, el-området och bebyggelsen. Även systemdemonstrationer som inkluderar till exempel ekonomiska, infrastrukturella, regelverksmässiga och politiska förutsättningar kan få stöd.  

– Många av lösningarna som krävs för omställningen finns redan idag men vi behöver demonstrera dem i relevant miljö för att de ska kunna komma ut på marknaden och implementeras i energisystemet. Med detta program har vi möjlighet att stödja innovativa lösningar, likt Climeon:s kraftmodul för ånga. Genom att demonstrera den hos stålindustrin och SSAB kan lösningen nå en bredare marknad och bidra till ökad energieffektivitet i industrin, säger Marie Claesson, handläggare på Energimyndigheten.