Träffsäker marknadskontroll av produkter bidrar till stora besparingar på EU-nivå

En marknadskontroll inom EU av bland annat kyl- och frysprodukter har bidragit till minskad energianvändning och stora besparingar för EU:s medborgare. Dessutom har samarbetet länderna emellan lett till en effektivare marknadskontroll.

Energimyndigheten har, tillsammans med myndigheter från 14 andra länder, ingått i ett EU-finansierat marknadskontrollprojekt inom ekodesign och energimärkning. Projektet EEPLIANT 2 har genomfört marknadskontroller av kylskåp och frysar för hushåll och professionellt bruk, samt kontrollerat energianvändningen i standby för bland annat datorer och på routrar som är uppkopplade via ett trådlöst nätverk.

Marknadskontrollen identifierade produkter som hade för låg energiprestanda, för hög energianvändning i standby vid nätverksuppkoppling samt brister i den tekniska dokumentationen.

Kontrollen för hela EU-projektet visade att:

  • 40 procent av testade kylskåp och frysar för hushåll avvek från vad tillverkaren hade angivit på energimärkningen.
  • 22 av 29 kylskåp och frysar för professionellt bruk uppvisade brister.
  • 59 produkter testades för att mäta energianvändning i nätverksstandby. 80 procent hade brister, det vanligaste var att de använde mer energi än vad ekodesignkraven tillåter.
  • 80 procent av de kontrollerade webbutikerna hade brister i energimärkningen.

Åtgärder bidrar till minskad energianvändning

Marknadskontrollen har resulterat i att företagen har kontaktats och fått möjlighet att rätta och uppdatera sin information i till exempel webbutiker eller dra tillbaka produkter som inte uppfyller kraven. Dessutom har samarbetet bidragit till effektivare marknadskontroll.

̶  Det finns tyvärr produkter som inte uppfyller lagkraven eller vad tillverkaren lovar. Med hjälp av en träffsäker marknadskontroll har myndigheten lyckats identifiera några av dessa produkter, säger Anders Hallberg vid enheten för resurseffektiva produkter på Energimyndigheten.

Om marknadskontroller

En effektiv marknadskontroll av produkter är central för både företag och konsumenters tilltro på att marknaden fungerar som tänkt. Målet är att produkter som inte är tillräckligt energieffektiva och därmed inte uppfyller lagkraven ska tas bort från marknaden. Det är en förutsättning för att EU ska uppnå energi- och klimatpolitiska mål för energieffektivisering.  

Om EEPLIANT 2

EEPLIANT 2-projektet finansierades av Europeiska unionen (EU) inom ramen för programmet Horisont 2020, forskning och innovation. Projektet syftade till att bygga en gemensam strategi och utveckla verktyg för marknadskontroll av ekodesign och energimärkning inom några av EU:s medlemsstater. Österrike, Bulgarien, Danmark, Finland, Frankrike, Tyskland, Irland, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Portugal, Slovenien och Sverige. Projektet avslutades i februari 2020 och samordnades av PROSAFE, en icke-vinstdrivande organisation.

Vid frågor kontakta:

Anders Hallberg, Resurseffektiva produkter, telefon 016-544 21 13
Emma Olsson, Testlab, telefon 016-542 06 36

 

I tidigare version av den här nyheten fanns siffror med beräknad minskad energianvändning per år i EU 2030 samt vad det motsvarade i besparing i kronor för EU:s medborgare. Dessa uppgifter har dessvärre visat sig inte stämma, och är därför borttagna från denna textversion.