Energimyndighetens program Hållbar Vattenkraft, HåVa, finansierar forskningsprojekt med 28 miljoner

För att elproduktionen från vattenkraften ska bli långsiktigt hållbar behöver den vidareutvecklas och bli mer flexibel. Därför är system-och miljörelaterad forskning central. Nu får sju forskningsprojekt inom vattenkraft finansiering med cirka 28 miljoner kronor från Energimyndighetens program Hållbar Vattenkraft (HåVa).

Vattenkraften är den enskilt största förnybara elproduktionsresursen i Sverige och den spelar en nyckelroll som reglerkraft i elsystemet. För att vidareutveckla och rusta den svenska vattenkraften för framtidens behov finns forskningsprogrammet HåVa.

– Projekten som beviljats stöd inom HåVa:s fjärde utlysning har olika ingångsvinklar, men gemensamt för alla är att de ska bidra till att elproduktionen från vattenkraften blir långsiktigt hållbar och mer flexibel, säger Fredrik Brändström, programansvarig forskningshandläggare.

Ett av de sju beviljade projekten handlar om att studera ekosystemeffekter av dammutrivningar i inlandsvatten. Studierna kommer att producera ny kunskap om ekosystemprocesser i reglerade inlandsvatten, kunskap som krävs för att beskriva miljönyttan av dammutrivningar i inlandsvatten.

Ett annat projekt syftar till att utveckla snabb reglerkraft från vattenkraft genom att använda ett energilager byggt av superkondensatorer med tillhörande kraftelektronik. Projektet kommer även studera effekter och konsekvenser för en möjlig implementation vid ett vattenkraftverk.

– Vi ser positivt på att så många bra projekt sökt stöd inom HåVa:s senaste utlysning Utveckla framtidens hållbara vattenkraft. I och med ett högt söktryck och många bra ansökningar har vi därför ökat budgeten för utlysningen och därmed beviljat fler projekt än vi ursprungligen planerat, säger Linn Sjöström, programansvarig forskningshandläggare.

Projekt som fått stöd

Om HåVa

Programmet Hållbar Vattenkraft, HåVa, syftar till att bidra till omställningen mot ett hållbart och förnybart energisystem genom forskning om och utveckling inom vattenkraft, med fokus på system- och miljörelaterade frågor. Programmet drivs av Energimyndigheten och omfattar totalt 106 miljoner kronor, fördelat över åren 2018 till och med 2024.

De prioriterade insatserna inom programmet kan delas in efter tre olika integrerade utmaningsområden:

  • vattenkraften som säker och effektiv energiresurs
  • vattenkraften som en reglerande resurs
  • vattenkraftens miljöpåverkan.

Hållbar Vattenkraft, HåVa

Fler tillfällen att söka stöd

Programmet har årliga utlysningar och nästa utlysning är tänkt att öppna under kvartal fyra 2021.

Energimyndighetens utlysningar
Prenumerera på utlysningar