Nya hållbarhetskriterier för biobränslen och nya föreskrifter

Från den 1 juli gäller nya hållbarhetskriterier enligt hållbarhetslagen och hållbarhetsförordningen. Energimyndigheten har tagit fram en ny föreskrift STEMFS (2021:7) om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och biobränslen.

Hållbarhetskriterierna har tagits fram för att säkerställa att de biobränslen som finns på marknaden faktiskt är hållbara. Det innebär begränsningar för vilka marker som råvarorna kan komma från och i många användningsområden ställs dessutom krav på hur stora minskningar av växthusgasutsläpp som biobränslena ska ge. Detta är något som krävs för att räknas med i EU:s förnybartmål och för att berättiga till skattebefrielser eller andra finansiella stöd. Det är dessutom något konsumenter kan ha intresse av att veta. Tidigare gällde detta bara flytande bioenergi, men från 1 juli utvidgas kravet till fasta och gasformiga biobränslen. 

Energimyndigheten utfärdar så kallade hållbarhetsbesked och anläggningsbesked, tar emot och granskar rapporteringar och genomför omprövningar och tillsyn för att säkerställa att kriterierna följs. Detta arbete regleras i föreskrifter. De nya "Föreskrifter om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och biobränslen" träder i kraft 17 augusti 2021. När denna föreskrift träder i kraft upphävs samtidigt "Statens energimyndighets föreskrifter om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen (2011:2)". 

För dig som berörs av reglerna

Med det omarbetade förnybartdirektivet kommer nya krav på markkriterier och ändrade krav på växthusgasminskning. Dessutom omfattas nu även aktörer som hanterar fasta och gasformiga biobränslen.

Rapporteringsskyldighet och anmälan om rapporteringsskyldighet regleras i hållbarhetslagen. I 3 kap. 1§ 1–5 framgår vilka som är rapporteringsskyldiga. Den som omfattas av rapporteringsskyldighet måste först anmäla detta för att sedan kunna beviljas hållbarhetsbesked. Här finns mer information om hur du anmäler. Den som redan har hållbarhetsbesked för flytande biobränslen men som också hanterar fasta och/eller gasformiga biobränslen som omfattas av de nya kraven behöver i stället anmäla en väsentlig ändring.

För mer vägledning till dig som omfattas av reglerna har Energimyndigheten publicerat Grundläggande information till rapporteringsskyldiga gällande regelverket om hållbarhetskriterier och biobränslen.

Frågor

Vi får många frågor om efterlevnaden av våra föreskrifter. Om du inte hittar den information du söker på våra sidor om hållbarhetslagen eller i publikationen Grundläggande information till rapporteringsskyldiga gällande regelverket om hållbarhetskriterier och biobränslen går det att kontakta oss via mejl för frågor om hållbarhetskriterier. Under sommaren är många handläggare på semester men vi svarar så snart vi kan.

Som ytterligare stöd planerar vi ett informationsseminarium för att svara på frågor i mitten av september. Preliminärt datum 16 september kl. 13:00–15:00.

Mer information om hur du anmäler dig kommer i vårt Nyhetsbrev Hållbara bränslen i slutet på augusti.

Föreskrifterna bygger på lag och förordning

Föreskrifterna baseras på lagen (2010:598) om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och biobränsle (hållbarhetslagen)

och förordningen (2011:1088) om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och biobränslen (hållbarhetsförordningen).