Synpunkter på kvotpliktsavgift inom elcertifikatsystemet efterfrågas

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) och Energimyndigheten efterfrågar inspel till en utredning inför kontrollstation 2023. I utredningen analyseras den nuvarande utformningen av kvotpliktsavgiften. 

I samarbete med Energimyndigheten har NVE analyserat den nuvarande utformningen av kvotpliktsavgiften, med utgångpunkt i marknadsutvecklingen efter stoppdatumet 31 december 2021.

NVE och Energimyndigheten ber nu om inspel från aktörer på elcertifikatmarknaden. Syftet är att se till att faktaunderlaget är så korrekt och aktuellt som möjligt samt se om det finns andra aspekter som borde ha tagits med i bedömningen.

Här hittar du utredningen om kvotpliktsavgiften: Rapport NVE - Avgift for manglende annullering i elsertifikatordningen

Rapporten och eventuella inspel kommer ligga till grund för arbetet med kontrollstation 2023, där NVE och Energimyndigheten bland annat ska analysera de administrativa kostnaderna för elcertifikatsystemet.

Här hittar du mer information om kontrollstationsuppdraget: 

NVE - Uppdrag i samband med den fjärde kontrollstationen under elcertifikatmarknaden (pdf)   

Kontrollstation 2023

Skicka synpunkter till oss senast fredagen den 7 januari 2022 genom att mejla till nv...@nve.no med ”Innspill til notat om avgift for manglende annullering av elsertifikater" i ämnesraden.