Förfrågan om skriftliga inspel

Trafikverket och Energimyndigheten välkomnar skriftliga inspel till genomförandet av regeringsuppdraget att ta fram ett handlingsprogram för laddinfrastruktur och tankinfrastruktur för vätgas.

Trafikverket och Energimyndigheten har fått ett regeringsuppdrag att ta fram ett handlingsprogram för laddinfrastruktur och tankinfrastruktur för vätgas. Uppdraget består av flera delar:

  • Nulägesbeskrivning samt en framåtblickande analys och bedömning om hur utbyggnaden av laddinfrastruktur och tankinfrastruktur kan utvecklas för att möjliggöra en samhällsekonomiskt effektiv elektrifiering av vägtransporterna i hela landet
  • Analysera olika aktörers ansvar och roller i utbyggnaden och vid behov lämna förslag om hur detta kan förtydligas
  • Genomföra en översyn av befintliga uppdrag, regelverk, statliga stöd, avdrag och krav i fråga om laddinfrastruktur och tankinfrastruktur för vätgas

Uppdraget i sin helhet ska rapporteras till regeringen 1 november 2023. En delrapportering ska göras senast 1 februari 2023 av uppdraget som avser översyn av styrmedel och regelverk. 

Länk till uppdraget i sin helhet.

Flera utredningar och uppdrag har genomförts inom området och detta uppdrag ämnar bygga vidare på slutsatser som gjorts tidigare. Exempel är Utfasningsutredningen (SOU 2021:48) och Energimyndighetens rapport ”Analys och förslag för bättre tillgång till laddinfrastruktur för hemmaladdning oavsett boendeform” (ER2021:24), Trafikverkets regeringsuppdrag Infrastruktur för snabbladdning längs större vägar (2018:172), Trafikanalys regeringsuppdrag Förslag som leder till transportsektorns klimatomställning– redovisning av regeringsuppdraget att ta fram underlag inom transportområdet inför den kommande klimatpolitiska handlingsplanen (2022:14) samt regeringens nationella strategi för elektrifiering – en trygg, konkurrenskraftig och hållbar elförsörjning för en historisk klimatomställning .

Förslag på frågor

Trafikverket och Energimyndigheten efterfrågar nu skriftliga inspel och synpunkter på genomförandet av uppdraget. Viktiga frågor kan vara:

  • Vilka hinder och möjligheter finns för utbyggnaden av laddinfrastruktur och tankinfrastruktur för vätgas?
  • Finns det aktörer vars roller och ansvar behöver förtydligas för att främja laddinfrastruktur och tankinfrastruktur för vätgas, och i så fall hur?
  • Vilka frågor bör prioriteras vid framtagandet av handlingsprogrammet?
  • Vad är viktigast att tänka på vid översynen av styrmedel och regelverk?

Senast 31 oktober bör de skriftliga inspelen vara Energimyndigheten tillhanda. Inspelen skickas till:

transport...@energimyndigheten.se

 

Kontaktpersoner för frågor:

Kenneth Natanaelsson, kenneth.na...@trafikverket.se 

Kristina Holmgren, kristina....@energimyndigheten.se