Hearing om potentiellt införande av en klimatpremie för elflyg

Energimyndigheten söker inspel och bjuder in till en öppen hearing om hur en klimatpremie för elflyg kan utformas. Hearingen vänder sig till organisationer, företag och myndigheter med intresse i frågan. 

Om uppdraget

Regeringen har gett Energimyndigheten i uppdrag att analysera och föreslå hur klimatpremierna kan utformas för att också stimulera marknadsintroduktionen av elflygplan. Syftet är att snabba på omställningen av flygsektorn till fossilfrihet och därigenom nå målen i det klimatpolitiska ramverket.

Lämna inspel

Syftet med denna öppna hearing är att få inspel på om en klimatpremie är ett bra styrmedel och hur den i så fall bör utformas.

Under hearingen kan du lämna inspel på inriktningar för arbetet. Du kan även mejla frågor och synpunkter i förväg eller efteråt till   anders.s...@energimyndigheten.se

Anmälan

Datum: 28 september 2022
Tid: 09.00–11.00
Plats: Digitalt via Teams
Sista dag för anmälan: 26 september 2022

Anmäl dig till hearingen