Nya vägar framåt mot hållbara samhällen

Nu presenteras idéer om hur framtidens hållbara samhällen i Norrbotten och Västerbotten kan se ut. Sex kommuner har i samarbete med kreativa team utvecklat visioner för hur samhällena skulle kunna utvecklas i en hållbar riktning. Återbruk, inkluderande miljöer och resiliens är återkommande teman.

Idéskisser Kiruna Eldberget och Rum för egenmakt, Boden.

Två av elva idéskisser. Vänster: Idéskiss Kiruna Elberget, höger: Ideskiss Rum för egenmakt, Boden.

I Norrbotten och Västerbotten pågår just nu en av de största investeringarna någonsin på grön industri, teknik och infrastruktur. Satsningen ställer stora krav på nya bostäder, attraktiva livsmiljöer och långsiktig hållbarhet i området.

Tillsammans med bland annat arkitekter, konstnärer, skribenter, forskare och designers har Kiruna, Gällivare, Boden, Luleå, Skellefteå och Umeå utvecklat visioner för framtidens hållbara samhällen. De kreativa teamen har under våren varit på plats i kommunerna och pratat med boende, fått inspel från föreningslivet och undersökt olika platsers unika värden. Resultatet är elva olika visionsdokument som svarar på frågan "Hur kan vi skapa vackra, inkluderande och hållbara samhällen som vi alla kan vara stolta över i generationer?".

– Den hållbara omställningen handlar om mer än teknik och industri. Även vi människor behöver få rum. Genom att öppna upp för samtal som väver in fler perspektiv och sätter andra värden i fokus, kan vi bidra till att skapa samhällen som är mer flexibla och mindre sårbara för förändringar och kriser av olika slag, säger Lena Callermo, avdelningschef på Energimyndigheten.

Bland resultaten finns skisser på:

  • en samhällsutveckling som inte tar någon ny mark i anspråk
  • hur nedlagda gruvområden kan bli platser för människor
  • minnesplatser över det vi förlorat till klimatförändringarna
  • en ny förvaltningsmodell som bygger på lokalt samskapande
  • tankemodeller kring hur de konstanta förändringarna kan hanteras.

– Vi skapade ett utrymme för elva team att tänka fritt och kreativt kring sex kommuners svåra utmaningar. Resultatet är en bredd av idéer som kan inspirera och engagera många aktörer i frågor om hållbar utveckling av livsmiljöer hela landet, säger Helena Bjarnegård, riksarkitekt och ordförande i Rådet för hållbara städer.

Om projektet

Projektet Visioner: i norr startades av Rådet för hållbara städer med syftet att undersöka nya vägar framåt för att skapa en hållbar samhällsutveckling. Projektet är inspirerat av EU-initiativet New European Bauhaus, som går ut på att uppmuntra arkitekter, designers, ingenjörer, kreatörer, konstnärer, forskare, studenter och andra att ta sig an utmaningen att skapa vackra, hållbara och inkluderande livsmiljöer.

Bakom projektet står Energimyndigheten tillsammans med Boverket, ArkDes, Vinnova och Formas, genom Rådet för hållbara städer, tillsammans med kommunerna Kiruna, Gällivare, Boden, Luleå, Skellefteå och Umeå. Idéskissarbetet har genomförts inom ramen för en utlysning som finansierats av Formas och Vinnova där varje team tilldelats ett bidrag om 300 000 SEK.

Se skisserna och läs mer om projektet på hållbarstad.se. 

Visioner: i norr (hallbarstad.se)

Den 14 juni presenteras resultaten under ett evenemang på ArkDes.

För anmälan: ArkDes slutevenemang Visioner: i norr