Nytt nordiskt projekt ska underlätta betalning av elbilsladdning

I takt med den ökade elektrifieringen av bilar ökar också behovet av ett smidigt betalningssätt för laddningen. Dagens brist på enhetliga betalsystem är något som krånglar till det för många elbilsägare. Energimyndigheten ska via ett nordiskt projekt ta fram förslag enhetliga betallösningar och kan nu presentera en kartläggning över de befintliga betallösningarna i de nordiska länderna.

Kartläggningsrapporten som Energimyndigheten tagit fram är en del av projektet ”Accelererad elektrifiering av vägtransporter i Norden” och presenterar en bild av befintliga betallösningar i de nordiska länderna. Kartläggningen kommer att vara ett underlag för det fortsatta arbetet med att hitta gemensamma betallösningar för elbilar.  

– Fragmenteringen av betallösningar är ett resultat av att marknaden har vuxit fram snabbt och utan samordning eller reglering. Vi har kommit till en punkt där vi ser ett stort behov av att koordinera oss på både nordisk och europeisk nivå för att underlätta för fortsatt elektrifiering, säger Linda Svanhed på Energimyndigheten som ansvarar för det projektet. 

Kartläggningen bekräftar att det nuvarande betalningslandskapet är splittrat och att många laddoperatörer i dagsläget erbjuder sina egna betallösningar för laddning av el- och laddhybridbilar. En situation som försvårar för elbilsägare på genomresa i Sverige och Norden. 

Dagens betallösningar 

Följande betalningslösningar har identifierats och beskrivs i kartläggningsrapporten: 

  • Appar och RFID-chips som bara fungerar på specifika laddstationsoperatörers laddstationer 
  • Universella appar och RFID-chips som kan användas på flera olika operatörers laddstationer 
  • Kortterminaler för betal- och kreditkortsbetalningar (inklusive enheter med en kontaktlös funktionalitet som åtminstone kan läsa betalkort)  
  • QR-kod och andra webbaserade betalningslösningar  
  • SMS-betalningar  
  • Plug & charge 

Var och en av de identifierade betalningslösningarna har analyserats utifrån för- och nackdelar ur ett användar-, leverantörs- och ett enhetlighetsperspektiv. 

Report Accelerated Electrification of Road Transport.pdf

Kortterminaler fyller flest behov men saknar vissa mervärden 

I rapporten presenteras slutsatsen att kortterminaler skulle kunna vara ett enkelt alternativ för att snabbt nå en enhetlig betallösning som också överensstämmer med befintliga och föreslagna regleringar från EU.  

Samtidigt konstateras att andra betallösningar såsom appar kan erbjuda ytterligare användarvärden, till exempel information om laddplatsers tillgänglighet, bilens laddningstid och laddmönster.  

– Vi ser att en kombination av app och kortterminaler skulle kunna vara ett alternativ för att inte bara möjliggöra enkel betalning av elbilsladdning idag, utan också fånga den fulla potentialen i en datadriven framtid. Men detta är något vi kommer fortsätta utreda, säger Linda Svanhed. 

Flera regelverk förväntas påverka marknaden 

Det finns flera lagar, både föreslagna och genomförda, som förväntas påverka den nuvarande betalningssituationen för elfordonsladdning.

På EU-nivå pekar rapporten ut att den föreslagna förordningen om infrastruktur för alternativa bränslen (AFIR) som den mest betydande. Att kunna ta betalt med hjälp av en ad-hoc betallösning, utan att ingå avtal med en leverantör, är en viktig del i AFIR.  

Vill du medverka i arbetet?

Under hösten 2022 kommer projektet att anordna en serie workshop där frågan om en kundanpassad och mer gemensam betallösning kommer att diskuteras. Är du branschaktör och har inspel till projektet och den kommande workshopserien är du välkommen att kontakta projektledare Linda Svanhed.  

Om Accelererad elektrifiering av vägtransporter i Norden 

Mellan 2021-2024 driver Energimyndigheten projektet Accelererad elektrifiering av vägtransporter i Norden. Syftet är att förbättra förutsättningarna för elektrifierade vägtransporter och verka för ett gemensamt betalsystem för elbilsladdning inom Norden och EU. Projektet är ett samarbete med Trafikverket och finansieras av Nordiska ministerrådet.   

Läs mer: Accelererad elektrifiering av vägtransporter i Norden

 

Andra satsningar på området

Det pågår redan en rad andra nordiska initiativ för att harmonisera betallösningarna.  

I Sverige har branschorganisationerna Drivkraft Sverige, Energiföretagen Sverige och Mobility Sweden tagit fram en branschöverenskommelse om att det ska bli enklare att ladda vid snabbladdsstationer. Ett flertal laddoperatörer har anslutit sig till överenskommelsen. 

I Norge har Transportdepartementet föreslagit en ny transportplan som främjar en mer enhetlig betalstrategi för offentlig laddning, samt ett initiativ om ett universellt RFID-chip från Norsk elbilsförening.  

Danmark har nyligen föreslagit och implementerat en lag som kräver att alla framtida offentliga laddstationer för elbilar ska stödja kortbetalningar som ett minimikrav.  

Projektet Accelererad elektrifiering av vägtransporter i Norden kommer att hämta kunskap från de övriga och pågående satsningarna och se till att lärdomarna kommer alla länder till godo.