Drivmedel 

Uppdaterad 2020-12-22


Energimyndighetens bedömning är att påverkan av covid-19 på den svenska drivmedelsförsörjningen är låg. Den största svårigheten i nuläget bedöms vara den ekonomiska situationen, där drivmedelsbolag på den svenska marknaden har mött en lägre efterfrågan både på drivmedel och framför allt kringförsäljning samt låga priser som drar ned värdet på råolje- och produkttillgångar.  

Drivmedelsaktörerna märker av den ökade smittspridningen i samhället i form av ökad sjukfrånvaro hos sina anställda. Ju längre pandemin pågår, desto mer minskar de ekonomiska marginalerna för kommersiella aktörer. Fram till och med september i år har användningen av motorbensin, dieselbrännolja inklusive eldningsolja minskat något. Avseende flygbränsle är det en kraftigt minskad användning.  

En påbörjad vaccinering i flera länder har fått oljepriset att stiga över USD50/fat för första gången sedan mars. För en mer omfattande uppdatering av utvecklingen på den globala oljemarknaden, se Energimyndighetens marknadsbrev Läget på de globala energimarknaderna som publiceras varannan onsdag.  

Försörjningssituationen bedöms vara stabil och Energimyndigheten ser i nuläget inte någon risk för brist på drivmedel i Sverige. 

 • Lägesrapport Drivmedel 2020-10-13

  Energimyndighetens bedömning är att påverkan av covid-19 på den svenska drivmedelsförsörjningen är låg. Den globala oljemarknaden har präglats av en dämpad tilltro under de senaste veckorna vilket har speglats i ett sjunkande oljepris. Priset för Brent sjönk den 2 oktober till sin lägsta nivå sedan juni men återhämtade sig sedan något. En ökad smittspridning på flera håll i världen, tillsammans med nya restriktioner och en trög återhämtning i bensinanvändningen, har fått marknaden att inse att återhämtningen i efterfrågan på olja kommer ta längre tid än vad man tidigare trott.

  För ytterligare beskrivning av marknadsutvecklingen på de globala energimarknaderna hänvisas till Energimyndighetens marknadsbrev Läget på de globala energimarknaderna som publiceras varannan onsdag.

  För drivmedelsbolag i Sverige finns det utmaningar med den ekonomiska situationen som uppstått till följd av en lägre efterfrågan, personalbrist, ökad sjukfrånvaro och dylikt. Försörjningssituationen bedöms ändå vara stabil i nuläget. Energimyndigheten ser i nuläget inte någon risk för brist på drivmedel i Sverige.

 • Lägesrapport Drivmedel 2020-09-29

  Energimyndighetens bedömning är att påverkan av covid-19 på den svenska drivmedelsförsörjningen är låg. De internationella oljepriserna sjönk något i september till följd av en lägre efterfrågan från Kina. Priserna har sedermera återigen stärkts till följd av en lägre produktion i USA och ökad trafikaktivitet i Europa och USA. För ytterligare beskrivning av marknadsutvecklingen på de globala energimarknaderna hänvisas till Energimyndighetens marknadsbrev Läget på de globala energimarknaderna som publicerades 23 september. 

  För drivmedelsbolag i Sverige finns det utmaningar med den ekonomiska situationen som uppstått till följd av en lägre efterfrågan, personalbrist, ökad sjukfrånvaro och dylikt. Försörjningssituationen bedöms ändå vara stabil i nuläget. Energimyndigheten ser i nuläget inte någon risk för brist på drivmedel i Sverige.

  En rättelse i officiella energistatistiken i lägesbild från 2020-09-01 är utförd 2020-09-29. 

 • Lägesrapport Drivmedel 2020-09-15

  Energimyndighetens bedömning är att påverkan av covid-19 på den svenska drivmedelsförsörjningen är låg och den svenska drivmedelsförsörjningen bedöms som fortsatt stabil.

  Oljeprisets nedgång under våren, samtidigt som efterfrågan minskat, har lett till en ökad ekonomisk ansträngning för drivmedelsbolag, både internationellt och i Sverige. Det medför en ökad risk för att drivmedelsaktörer kan komma att hamna i ekonomiska svårigheter. Det kan gälla stora bolag såväl som mindre drivmedelsstationer.

  Energimyndigheten ser i nuläget inte någon risk för brist på drivmedel i Sverige.

 • Lägesrapport Drivmedel 2020-09-01

  Energimyndighetens bedömning är att påverkan av covid-19 på den svenska drivmedelsförsörjningen har stabiliserats sedan i våras, men den ekonomiska situationen är fortsatt ansträngd.  

  För ytterligare beskrivning av marknadsutvecklingen på de globala energimarknaderna under sommaren hänvisas till Energimyndighetens marknadsbrev Läget på de globala energimarknaderna som publicerade en sommarkrönika den 25 augusti.

  Diesel- och bensinanvändningen

  Enligt den officiella energistatistiken som visar drivmedelanvändningen fram till och med juni i år ser vi en tydlig nedgång av efterfrågan på bensin, diesel och flygbränsle under våren. För diesel minskade användningen under april och maj med 3 respektive 9 procent jämfört med samma månader 2019. I juni ökade dieselanvändningen med 3 procent jämfört med juni 2019.

  För bensinanvändningen har nedgången varit något större, med en minskning under våren med 24, 17 och 10 procent under april, maj respektive juni. Därmed skedde den största nedgången hittills för bensin i april, vilket stämmer överens med internationella siffror. Liksom dieselanvändningen har även bensinanvändningen under 2020 hittills legat under genomsnittsanvändningen jämfört med 2016–2019. Det har dock under en längre tid funnits en trend mot lägre bensinanvändning i den svenska transportsektorns energianvändning. För flygbränsleanvändningen finns en klar negativ påverkan, med en minskad användning om 90 procent under perioden mars–juni 2020 jämfört med samma period 2019. Den största procentuella minskningen hittills skedde under juni månad och uppgick till 88 procent.

  Oljeprisets nedgång under våren, samtidigt som efterfrågan minskat, har lett till en ökad ekonomisk ansträngning för bolag, både internationellt och i Sverige. Det medför en ökad risk för att drivmedelsaktörer kan komma att hamna i ekonomiska svårigheter. Det kan gälla stora bolag såväl som mindre drivmedelsstationer.

  Energimyndigheten ser i nuläget inte någon risk för brist på drivmedel i Sverige. 

 • Lägesrapport Drivmedel 2020-06-24

  Energimyndighetens bedömning är att påverkan av covid-19 på den svenska drivmedelsförsörjningen har stabiliserats men den ekonomiska situationen är fortsatt ansträngd.

  Sedan utbrottet av covid-19 har efterfrågan på drivmedel minskat internationellt och i Europa. Enligt den officiella energistatistiken som publicerades den 15 juni har det skett en viss minskning i drivmedelsanvändningen under april vilket Energimyndigheten också tidigare ansett troligt till följd av det minskande trafikarbetet. Efterfrågan på flygbränsle har minskat kraftigt och i april uppgick minskningen till 79 procent, vilket kan jämföras med 44 procent i mars.

  Efterfrågan på olja har sedan utbrottet av covid-19 gått ner och oljepriserna sjönk mycket kraftigt i april. Det råder osäkerhet kring hur snabbt efterfrågan på olja kommer återhämta sig, men efterfrågan bedöms nu öka, om än långsamt. Oljepriserna är skiftande, men har stärkts under de senaste veckorna till följd av minskande utbud från producenter och ökad efterfrågan i och med att fler länder lättar på karantänrestriktioner. Samtidigt finns det en oro över en ny smittomgång som tynger marknaden.

  Oljeprisets nedgång under våren, samtidigt som efterfrågan minskat, har lett till en ökad ekonomisk ansträngning för bolag, både internationellt och i Sverige. Det medför en ökad risk för att drivmedelsaktörer kan komma att hamna i ekonomiska svårigheter. Det kan gälla stora bolag såväl som mindre drivmedelsstationer.

  Drivmedelsbolagen och tankstationerna i Sverige påverkas också av personalbortfall och en oro har lyfts rörande tillgången på personal med rätt kompetens under sommarsemesterperioden. Den ekonomiska situationen har också lett till kortidspermitteringar.

  Energimyndigheten ser i nuläget inte någon risk för brist på drivmedel i Sverige. 

 • Lägesrapport Drivmedel 2020-06-11

  Energimyndighetens bedömning är att påverkan av covid-19 på den svenska drivmedelsförsörjningen har stabiliserats.

  Efterfrågan på drivmedel har minskat internationellt och i Europa. Men enligt den senaste officiella energistatistiken som publicerades den 18 maj ser vi i Sverige ingen minskning i efterfrågan på diesel och bensin i mars, jämfört med februari. Enligt Trafikverkets mätningar av trafikarbete på det statliga vägnätet sjönk trafikarbetet med 20–30 procent under april 2020 jämfört med april 2019. Av det stod tung trafik för en minskning om 10–15 procent, vilket indikerar en minskning i drivmedelsanvändning under april.

  > Läs mer om trafikförändringar per vecka under coronaviruset (Trafikverkets webbplats)

  Oljepriserna har stärkts under de senaste veckorna till följd av minskande utbud och ökad efterfrågan i och med färre karantänrestriktioner. Oljeprisets nedgång under våren samtidigt som efterfrågan minskat har lett till en ökad ekonomisk ansträngning för bolag, både internationellt och i Sverige. Det medför en ökad risk för att drivmedelsaktörer kan komma att hamna i ekonomiska svårigheter. Det kan gälla stora bolag såväl som mindre drivmedelsstationer.

  Drivmedelsbolagen och tankstationerna i Sverige påverkas också av personalbortfall och en oro har lyfts rörande tillgången på personal med rätt kompetens under sommarsemesterperioden. Den ekonomiska situationen har också lett till kortidspermitteringar.

  Energimyndigheten ser i nuläget inte någon risk för brist på drivmedel i Sverige. 

  Läs mer om hur eventuell energibrist hanteras.

 • Lägesrapport Drivmedel 2020-05-29

  Energimyndighetens bedömning är att påverkan av covid-19 i nuläget är måttlig för den svenska drivmedelsförsörjningen. Den senaste tiden har dock den påverkan stabiliserats.

  Efterfrågan på drivmedel har minskat internationellt och i Europa. Men enligt den senaste officiella energistatistiken som publicerades den 18 maj ser vi i Sverige ingen minskning i efterfrågan på diesel och bensin i mars, jämfört med februari.

  På den globala oljemarknaden råder stort överutbud av olja och lagerfyllnaden är hög. Efterfrågan på olja har gått ner sedan utbrottet av covid-19. Det råder osäkerhet kring återhämtningstakten för efterfrågan på olja, men efterfrågan bedöms nu öka, om än långsamt. Oljepriserna är skiftande men har stärkts något sedan det kraftiga prisraset i april. Detta beror bland annat på ett minskat utbud från producenter. Priserna har också stärkts i och med att flera länder lättat något på sina olika karantänrestriktioner.

  Nedgången i oljepriset och en minskad efterfrågan på drivmedel har lett till en ökad ekonomisk ansträngning för bolag, både internationellt och i Sverige. Den ansträngda ekonomiska situationen medför en ökad risk för att drivmedelsaktörer kan komma att hamna i ekonomiska svårigheter.

  Drivmedelsbolagen och tankstationerna i Sverige påverkas också av personalbortfall och minskad försäljningen av exempelvis mat, dryck, konfektyr och liknande. Den ekonomiska situationen har också lett till kortidspermitteringar.

  Energimyndigheten ser i nuläget inte någon risk för brist på drivmedel i Sverige.

 • Lägesrapport Drivmedel 2020-05-14

  Energimyndighetens bedömning är att påverkan av covid-19 i nuläget är måttlig för den svenska drivmedelsförsörjningen.

  Med anledning av pandemin har efterfrågan på bensin minskat i Sverige, om än inte i lika stor utsträckning som i de flesta övriga länder i Europa. Det beror på att Sverige inte har infört lika stränga reserestriktioner som många andra länder. Efterfrågan på diesel har minskat marginellt. Anledningen är sannolikt att godstrafiken inte har minskat i samma utsträckning som privatbilismen.

  Efterfrågan på flygbränsle har minskat kraftigt till följd av markanta neddragningar i antalet inrikes- och utrikesflyg.

  På den globala oljemarknaden råder stort överutbud av olja och osäkerhet i hur mycket lagringskapacitet som finns tillgänglig. Efterfrågan på olja har gått ner sedan utbrottet av covid-19 och det råder osäkerhet i återhämtningstakten för efterfrågan. Oljepriserna är volatila och priset på olja har gått ner. Nedgången i oljepriset och en minskad efterfrågan på drivmedel har lett till en ökad ekonomisk ansträngning för bolag internationellt såväl som i Sverige.

  Drivmedelsbolagen och tankstationerna i Sverige påverkas av den minskade försäljningen av drivmedel och personalbortfall. Den ekonomiska situationen har också lett till kortidspermitteringar.

  Energimyndigheten ser i nuläget inte någon risk för brist på drivmedel i Sverige.

 • Lägesrapport Drivmedel 2020-04-30

  Drivmedel

  Uppdaterad 2020-04-30

  Energimyndighetens bedömning är att påverkan av Covid-19 i nuläget är måttlig för den svenska drivmedelsförsörjningen.

  Med anledning av pandemin har efterfrågan på bensin minskat i Sverige, om än inte i lika stor utsträckning som i de flesta övriga länder i Europa. Det beror på att Sverige inte har infört lika stränga reserestriktioner som många andra länder. Efterfrågan på diesel har minskat marginellt. Anledningen är sannolikt att godstrafiken inte har minskat i samma utsträckning som privatbilismen. Försäljningen av bensin har minskat med i genomsnitt 15 procent och dieselförsäljningen har minskat med i genomsnitt 9 procent sedan februari.

  Efterfrågan på flygbränsle har minskat kraftigt till följd av markanta neddragningar i antalet inrikes- och utrikesflyg.

  På den globala oljemarknaden råder stort överutbud av olja och osäkerhet i hur mycket lagringskapacitet som finns tillgänglig. Efterfrågan på olja har gått ner sedan utbrottet av covid-19 och det råder osäkerhet i återhämtningstakten för efterfrågan. Oljepriserna är volatila och priset på olja har gått ner. Nedgången i oljepriset och en minskad efterfrågan på drivmedel har lett till en ökad ekonomisk ansträngning för bolag internationellt såväl som i Sverige.

  Drivmedelsbolagen och tankstationerna i Sverige påverkas av den minskade försäljningen av drivmedel och personalbortfall. Den ekonomiska situationen har också lett till kortidspermitteringar.

  Energimyndigheten ser i nuläget inte någon risk för brist på drivmedel i Sverige.

 • Lägesrapport Drivmedel 2020-04-17

  Energimyndighetens bedömning är att påverkan av Covid-19 i nuläget är måttlig för den svenska drivmedelsförsörjningen.

  Med anledning av pandemin har efterfrågan på bensin minskat i Sverige, om än inte i lika stor utsträckning som i de flesta övriga länder i Europa. Detta eftersom Sverige inte har infört lika stränga reserestriktioner som många andra länder. Efterfrågan på diesel har minskat marginellt. Anledningen är sannolikt att godstrafiken inte har minskat i samma utsträckning som privatbilismen.

  Efterfrågan på flygbränsle har minskat kraftigt till följd av markanta neddragningar i antalet inrikes- och utrikesflyg.

  Drivmedelsbolagen och tankstationerna påverkas av den minskade försäljningen och personalbortfall. Den ekonomiska situationen har också lett till kortidspermitteringar. Energimyndigheten ser i nuläget ingen risk för drivmedelsbrist i Sverige.

 • Lägesrapport Drivmedel 2020-04-09

  Energimyndighetens bedömning är att påverkan av Covid-19 i nuläget är måttlig för den svenska drivmedelsförsörjningen.

  Med anledning av pandemin har efterfrågan på bensin minskat i Sverige, om än inte i lika stor utsträckning som i de flesta övriga länder i Europa. Detta eftersom Sverige inte har infört lika stränga reserestriktioner som andra länder. Efterfrågan på diesel har minskat marginellt. Anledningen är sannolikt att godstrafiken inte har minskat i samma utsträckning som privatbilismen och för att diesel i större omfattning läggs i lager. Drivmedelsaktörer påverkas bland annat av en minskad försäljning och av kortidspermitteringar.