El

Uppdaterad 2020-12-22

Situationen inom elförsörjningen bedöms som stabil. Det är en god produktionsnivå och den hydrologiska balansen i vattenkraftmagasinen är fortsatt hög i både Norge och Sverige. Samtidigt har svensk vindkraftsproduktion varit hög. Den ökande smittspridningen i samhället är något som aktörerna märker av i form av ökad sjukfrånvaro hos sina anställda.

För bedömning av påverkan på driftsäkerhet och stabilitet i stamnätet samt storskalig elproduktion hänvisar Energimyndigheten till Svenska Kraftnät.

Ansvar och roller

Energimyndigheten bevakar frågor gällande tillförsel och användning av energi. Svenska Kraftnät är elberedskapsmyndighet och behandlar frågor rörande elhandel, storskalig planerbar elproduktion samt överföring av el. Energimyndigheten har en samverkan och dialog med Svenska Kraftnät, Energimarknadsinspektionen och Elsäkerhetsverket samt med Strålsäkerhetsmyndigheten.  

 • Lägesrapport El 2020-10-13

  Som tidigare rapporterats har flera kärnkraftsblock tagits i drift efter sommarens revisioner. Den hydrologiska balansen är god med stora mängder vatten i vattenmagasinen i både Sverige och Norge. Energimyndigheten bedömer sammantaget att tillgången på energi är god.

  För bedömning av påverkan på driftsäkerhet och stabilitet i stamnätet samt storskalig elproduktion hänvisar Energimyndigheten till Svenska Kraftnät.

  För vindkraften råder det en generell brist på servicetekniker och Sverige är beroende av utländsk kompetens. Det kan ge problem avseende service, underhåll och nybyggnation. Det råder för tillfället inte någon brist på reservdelar.  

  Solcellsbranschen märker av de ekonomiska konsekvenserna av pandemin genom att orderingången på nya solcellsanläggningar minskar, framförallt i segmentet privatpersoner. Att investeringsstödet till solcellsanläggningar upphört spelar troligtvis in här, men efterfrågetappet bedöms även påverkas av covid-19. Det här har konsekvenser för branschen där det förekommit uppsägningar och konkurser.

  Ansvar och roller

  Energimyndigheten bevakar frågor gällande tillförsel och användning av energi. Svenska Kraftnät är elberedskapsmyndighet och behandlar frågor rörande elhandel, storskalig planerbar elproduktion samt överföring av el. Energimyndigheten har en samverkan och dialog med Svenska Kraftnät, Energimarknadsinspektionen och Elsäkerhetsverket samt med Strålsäkerhetsmyndigheten.  

 • Lägesrapport El 2020-09-29

  Situationen inom elförsörjningen har stabiliserats och kärnkraftsproduktionen och överföringen från norra Sverige till de södra delarna är åter på normala nivåer för årstiden. Detta har medfört att elpriserna mellan elområdena har jämnats ut. Den hydrologiska balansen visar på höga nivåer i vattenmagasinen i både Norge och Sverige vilket innebär att det finns gott om energi i systemet. De bilaterala avtal som Svenska kraftnät tecknade med Ringhals 1, Ryaverket och Karlshamnsverket kommer att löpa ut under september. För mer information om påverkan på storskalig elproduktion samt överföring av el hänvisar vi till Svenska Kraftnäts webbplats.    

  För vindkraften råder det en generell brist på servicetekniker och Sverige är beroende av utländsk kompetens. Det råder för tillfället inte någon brist på reservdelar.  

  Ansvar och roller

  Energimyndigheten bevakar frågor gällande tillförsel och användning av energi. Svenska Kraftnät är elberedskapsmyndighet och behandlar frågor rörande elhandel, storskalig planerbar elproduktion samt överföring av el. Energimyndigheten har en samverkan och dialog med Svenska Kraftnät, Energimarknadsinspektionen och Elsäkerhetsverket samt med Strålsäkerhetsmyndigheten.  

 • Lägesrapport El 2020-09-15

  Situationen inom elförsörjningen har stabiliserats och kärnkraftsproduktionen och överföringen från norra Sverige till de södra delarna börjar närma sig normala nivåer. Detta har medfört att elpriserna mellan elområdena har jämnats ut. De bilaterala avtal som Svenska kraftnät tecknade med Ringhals 1, Ryaverket och Karlshamnsverket kommer att löpa ut under september.    

  Covid-19 ger en viss påverkan på tillgång till varor och tjänster från andra länder som kan innebära att visst underhåll, service, revision och nyinvesteringar i elproduktionsanläggningar och elnät prioriteras ned, senareläggs eller förlängs.   För mer information om påverkan på storskalig elproduktion samt överföring av el hänvisar vi till Svenska Kraftnäts webbplats.  

  För mer information om elpriserna och dess påverkan på elförsörjningen se även Energimyndighetens Kortsiktsprognos som publicerades under sommaren.    

  Ansvar och roller

  Energimyndigheten bevakar frågor gällande tillförsel och användning av energi. Svenska Kraftnät är elberedskapsmyndighet och behandlar frågor rörande elhandel, storskalig planerbar elproduktion samt överföring av el. Energimyndigheten har en samverkan och dialog med Svenska Kraftnät, Energimarknadsinspektionen och Elsäkerhetsverket samt med Strålsäkerhetsmyndigheten.  

 • Lägesrapport El 2020-09-01

  Baserat på Svenska kraftnäts tidigare analyser uppfattar Energimyndigheten fortsatt att sannolikheten för att störningar ska inträffa i elsystemet inte är högre än tidigare. Marginalerna för att hantera uppkomna störningar i södra Sverige har dock inte varit lika goda som tidigare somrar, vilket bland annat berodde på att större produktionsanläggningar i södra Sverige var under revision alternativt inte tagna i drift på grund av låga elpriser. Dessutom var överföringskapaciteten mellan norra och södra Sverige begränsad med mellan 30 och 40 procent under hela sommaren. Med anledning av detta vidtog Svenska Kraftnät kraftfulla åtgärder inför och under sommaren för att upprätthålla driftsäkerheten. Bland annat tecknades bilaterala avtal med Vattenfall (Ringhals 1), Ryaverket och Karlshamnsverket.

  För mer information om påverkan på storskalig elproduktion samt överföring av el hänvisar vi till Svenska Kraftnäts webbplats.

  För mer information om elpriserna och dess påverkan på elförsörjningen se även Energimyndighetens Kortsiktsprognos som publicerades under sommaren. För vindkraften råder det en generell brist på servicetekniker och Sverige är beroende av utländsk kompetens. Det råder för tillfället inte någon brist på reservdelar. Energimyndigheten följer vindkraftutbyggnadens påverkan och om det finns risk för förseningar i pågående projekt. Solcellsbranschen märker av de ekonomiska konsekvenserna av pandemin genom att orderingången på nya solcellsanläggningar minskar, framförallt i segmentet privatpersoner. 

  Ansvar och roller

  Energimyndigheten bevakar frågor gällande tillförsel och användning av energi. Svenska Kraftnät är elberedskapsmyndighet och behandlar frågor rörande elhandel, storskalig planerbar elproduktion samt överföring av el. Energimyndigheten har en samverkan och dialog med Svenska Kraftnät, Energimarknadsinspektionen och Elsäkerhetsverket samt med Strålsäkerhetsmyndigheten. 

 • Lägesrapport El 2020-06-24

  Det svenska elpriset har sedan början av året legat på ovanligt låga nivåer på grund av god tillgång på vatten i våra magasin, milt väder under vintern och mycket elproduktion från vindkraft.

  Med anledning av covid-19 har priseffekten förstärkts och mycket låga elpriser är att vänta till åtminstone under hösten. Det kan påverka elproducenternas ekonomi på olika sätt, både på kort och lång sikt. Orsakerna till de förstärkta effekterna är att elsystemet i Sverige/Norden är starkt kopplat till hela Nordeuropa där efterfrågan på el sjunkit generellt. Även en minskad efterfrågan på andra energislag har lett till sjunkande priser på bland annat olja, kol, naturgas och priser i EU:s handel med utsläppsrätter. Allt detta påverkar priset på el i Norden och i Sverige. Elpriset varierar dock mellan olika delar av Norden och Sverige och den senaste veckan har exempelvis elpriset i södra Sverige varit på en högre nivå. 

  Produktionsanläggningarna påverkas på kort sikt av låga elpriser vilket leder till nedreglering av produktion då den är olönsam och viss produktion är i behov av revision. Under sommarmånaderna kommer kärnkraftens bidrag som stabiliserande produktion i elsystem minska till följd av försämrad lönsamhet, nedreglering av produktion och planerade revisioner. Svenska Kraftnät vidtar åtgärder för att öka tillgången till produktion och har bedömt det nödvändigt att:

  • begränsa överföringskapaciteten från norra till södra Sverige,
  • sluta avtal med planerbar produktion samt import från utlandsförbindelser för att stärka stabilitet av stamnätet och tillgången på effekt i söder.  

  Sannolikheten för en störning i elförsörjningen bedöms av Svenska Kraftnät inte vara högre än en normal sommar, men produktionsbortfallet försämrar förutsättningarna för Svenska Kraftnät att återställa elförsörjningen efter en störning. Det finns också risk för förseningar av service och underhåll samt investeringar, vilket kan i förlängningen påverka driftsäkerheten negativt.

  Läs mer om Svenska Kraftnäts åtgärder 

  För vindkraft råder det en generell brist på servicetekniker och Sverige är beroende av utländsk personal. På längre sikt kan vindkraften komma att lida av försenade underhåll och att nyinvesteringar förskjuts på framtiden. Efter ett visst uppehåll av produktion och leverans av material har solcellsbranschen åter kommit igång.  

  Ansvar och roller

  Energimyndigheten bevakar frågor gällande tillförsel och användning av energi. Svenska Kraftnät är elberedskapsmyndighet och behandlar frågor rörande elhandel, storskalig planerbar elproduktion samt överföring av el. Energimyndigheten har en samverkan och dialog med Svenska Kraftnät, Energimarknadsinspektionen och Elsäkerhetsverket samt med Strålsäkerhetsmyndigheten. 

 • Lägesrapport El 2020-06-11

  Det svenska elpriset har sedan början av året legat på ovanligt låga nivåer på grund av god tillgång på energi från vatten och vindkraftsproduktion, samtidigt som efterfrågan varit cirka fem procent lägre än normalt. Det låga elpriset och minskad efterfrågan påverkar producenternas ekonomi negativt och det finns risk för förseningar av investeringar och underhåll vilket kan påverka driftsäkerheten.

  På kort sikt påverkas produktionsanläggningarna av låga elpriser vilket leder till nedreglering av produktion då den är olönsam. Viss produktion är också i behov av revision. Svenska Kraftnät har bedömt det nödvändigt att:

  - begränsa överföringskapaciteten från norra till södra Sverige,

  - stärka incitamenten för produktion i söder,

  - sluta avtal med planerbar produktion samt utlandsförbindelser för att stärka stabilitet av stamnätet och tillgången på effekt i söder.

  Läs mer om överföringskapacitet i kraftsystemet via Svenska Kraftnäts webbplats

  Låga elpriser i kombination med att tillgång på varor och tjänster från andra länder begränsas innebär att visst underhåll, revision och nyinvesteringar i elproduktionsanläggningar och elnät prioriteras ned eller senareläggs. För vindkraft råder det en generell brist på servicetekniker och Sverige är beroende av utländsk personal. Det råder inte någon brist på reservdelar. På längre sikt kan vindkraften komma att lida av försenade underhåll och att nyinvesteringar förskjuts på framtiden. För nybyggnation av solceller har förseningar förekommit, men det finns nu signaler om att produktionen kommit igång.

  Ansvar och roller

  Energimyndigheten bevakar frågor gällande tillförsel och användning av energi. Svenska Kraftnät är elberedskapsmyndighet och behandlar frågor rörande elhandel, storskalig planerbar elproduktion samt överföring av el. Energimyndigheten har en samverkan och dialog med Svenska Kraftnät, Energimarknadsinspektionen och Elsäkerhetsverket samt med Strålsäkerhetsmyndigheten.

  Läs mer om hur eventuell energibrist hanteras.

 • Lägesrapport El 2020-05-14

  Uppdaterad 2020-05-14

  Förbrukningen av elektricitet har sjunkit samtidigt som det finns gott om energi hos producenterna. Samtidigt ser Energimyndigheten att aktörerna på elmarknaden arbetar med sin kontinuitetsplanering. Elförsörjningen bedöms som stabil men elmarknadens aktörer har en försämrad lönsamhet på grund av det låga elpriset och det finns risk till förskjutning av underhåll och investeringar vilket kan påverka driftsäkerheten.

  Låga elpriser i kombination med att tillgång på varor och tjänster från andra länder begränsas innebär att visst underhåll, revision och nyinvesteringar i elproduktionsanläggningar och elnät prioriteras ned eller senareläggs. På längre sikt kan det leda till förseningar av investeringar och underhåll framförallt beroende på brist på personal och komponenter. Än så länge har situationen inte medfört att några pågående investeringsprojekt i förnybar el stoppats helt men nybyggnation av vindkraft och solceller kan försenas.

  Ansvar och roller

  Energimyndigheten bevakar frågor gällande tillförsel och användning av energi. Svenska Kraftnät är elberedskapsmyndighet och behandlar frågor rörande elhandel, storskalig planerbar elproduktion samt överföring av el. Energimyndigheten har en samverkan och  dialog med Svenska Kraftnät, Energimarknadsinspektionen och Elsäkerhetsverket samt med Strålsäkerhetsmyndigheten.

  Läs mer: > Elanvändningen sjönk i mars på grund av covid-19

 • Lägesrapport El 2020-04-30

  El

  Uppdaterad 2020-04-30

  Svenska Kraftnät är elberedskapsmyndighet och bevakar situationen för elhandel, distribution och storskalig produktion av el. Energimyndigheten har en löpande dialog med bland andra Svenska Kraftnät, Energimarknadsinspektionen och Elsäkerhetsverket samt med Strålsäkerhetsmyndigheten.

  Energimyndigheten bevakar påverkan av covid-19 på elproduktionen, elanvändningen och elmarknaden.  

  Förbrukningen av elektricitet har sjunkit samtidigt som det finns gott om energi hos producenterna. Samtidigt ser Energimyndigheten att aktörerna på elmarknaden arbetar med sin kontinuitetsplanering. Det gör att Energimyndigheten bedömer elförsörjningen som stabil. På längre sikt finns viss antydan till förseningar av investeringar och underhåll framförallt beroende på brist på personal och komponenter. Än så länge har situationen inte medfört att några pågående investeringsprojekt i förnybar el stoppats helt.  

  Det svenska elpriset har sedan början av året legat på ovanligt låga nivåer på grund av god tillgång på vatten i våra magasin, milt väder under vintern och mycket elproduktion från vindkraft. Med anledning av covid-19 har denna effekt förstärkts och mycket låga elpriser är att vänta till åtminstone under hösten, vilket kan påverka elproducenternas ekonomi på olika sätt både på kort och lång sikt. Orsakerna till de förstärkta effekterna är att elsystemet i Sverige är starkt kopplat till hela Nordeuropa där efterfrågan på el sjunkit generellt. Även efterfrågan på andra energislag har lett till sjunkande priser på bland annat olja, kol, naturgas och priser i EU:s handel med utsläppsrätter. Allt detta påverkar priset på el i Norden och Sverige.

 • Lägesrapport El 2020-04-09

  Svenska Kraftnät är elberedskapsmyndighet och bevakar situationen för elhandel, distribution och storskalig produktion av el. Energimyndigheten har en löpande dialog med bland andra Svenska Kraftnät, Energimarknadsinspektionen och Elsäkerhetsverket samt med Strålsäkerhetsmyndigheten. Energimyndigheten bevakar påverkan av covid-19 på elproduktionen, elanvändningen och elmarknaden.

  Vår webbplats kommer löpande utökas med information om detta.