Läget på energimarknaderna för biodrivmedel och fasta biobränslen april 2021

I marknadsbrevet redogörs för marknadsutvecklingen med spotpriser för både biodrivmedel och fasta biobränslen. Utöver detta beskrivs även ett antal aktuella marknadshändelser.

I detta marknadsbrev berättar vi bland annat om regeringens beslut om reduktionsplikt för flygfotogen, Energimyndighetens scenarier över energisystemet fram till 2050 samt fortsatta aktiviteter runt EU:s taxonomi och hållbarhetskriterier.

Rapporten i sin helhet ser du under rubriken Dokument.