Nuläget på elmarknaden, december 2021

Systempriset på den nordiska elbörsen, steg från 122,9 EUR/MWh vecka 47 till 156,9 EUR/MWh vecka 48. Detta är en ökning med 28 procent.

Det genomsnittliga månadspriset ökade från 57,2 EUR/MWh i oktober till 84,1 EUR/MWh i november vilket är en uppgång med 47 procent. Priserna i elområde SE1 och SE2 ökade med 70 % under vecka 48 jämfört med vecka 47 och uppgår till 143 EUR/MWh. Genomsnittspriset för vecka 48 uppgick till 170,6 samt 170,7 EUR/MWh för SE3 respektive SE4. Detta var en uppgång med drygt 23 procent jämfört med föregående veckan. Det genomsnittliga månadspriset i SE3 under november månad uppgick till närmare 83 EUR/MWh. Prisskillnaderna mellan norra och södra Sverige är fortsatt stora och i elområde 4 har medelpriset varit drygt 2,5 gånger högre än i SE1 och SE2 under november.

Sammantaget kan prisutvecklingen den senaste tiden förklaras av höga fossilbränslepriser, relativt svag hydrologisk balans, tidvis högre efterfrågan (last) och lägre vindproduktion.

Terminspriset i Norden (system) för kvartal 1 2022 stängde på närmare 116 EUR/MWh den 14 december medan motsvarande kontrakt i Tyskland (EEX, settlement) låg på 279 EUR/MWh. Dessa prisnivåer är främst drivna av att fossilbränslepriserna och utsläppsrättspriserna förväntas förbli höga vilket ökar de kortsiktiga marginalkostnaderna i fossila kraftverk. Då den hydrologiska balansen i Norden inte förväntas stärkas den närmsta veckan bidrar därmed inte hydrologin till att motverka prisuppgången i Norden. Priserna på årskontrakten är lägre än de kortare kontrakten vilket reflekterar förväntningar om lägre men fortsatt relativt höga fossilbränslepriser och en normaliserad hydrologi.

Under oktober ökade det rörliga elpriset för en lägenhetskund i SE3 till 94 öre/kWh medan det för en kund i villa med elvärme uppgick till 79 öre/kWh. Detta är 49 respektive 47 öre/kWh lägre än föregående månad.