Sveriges energiläge

Ny lägesbild 27 september: Energimyndigheten bedömer utifrån rådande läge att försörjningsmarginalerna i det svenska energisystemet har minskat.

Energimyndighetens beslut från den 20 juni krisnivå om tidig varning* kvarstår. Incidenterna på Nord stream 1 och 2 förändrar inte detta beslut. Gasförsörjningen på den dansk-svenska marknaden är i nuläget robust, men det finns osäkerheter i den framtida utvecklingen.

Elförsörjningen i Sverige är stabil och är generellt tillräcklig för att möta elanvändningen men det finns en ökad risk för problem under vinterns höglasttimmar.

Energimyndigheten bedömer risken för störningar på drivmedelsförsörjningen som helhet som låg men att det råder ett stramt utbud på bland annat diesel.

* I enlighet med förordning (EU) 2017/1938 om åtgärder för att säkerställa försörjningstryggheten för gas.

Lägesbeskrivning och fortsatt arbete

Energimyndigheten understryker fortsatt vikten av att samhällsviktiga aktörer, energianvändare och energibranschen kontinuitetssäkrar sin verksamhet givet det säkerhetspolitiska läget och kommande vinter.

Svenska kraftnät bedömer att risken för effektbrist har ökat från låg till reell på grund av att Ringhals 4 är tagen ur drift fram till 31 januari 2023.

Energimyndigheten noterar en hög efterfrågan på bränsle inför den kommande uppvärmningssäsongen i alla marknadssegment. Inga fjärrvärmebolag har hittills rapporterat om några allvarliga brister kopplat till just bränsleförsörjningen.

Det kommer sannolikt att vara fler utmaningar för gasförsörjningen på den dansk-svenska marknaden under vintern 2023/2024 än vad som är fallet under 2022/2023.

27 september: Uppdaterad lägesbild med anledning av situationen i Ukraina (pdf)