Program för energieffektivisering i energiintensiv industri (PFE)

Programmet för energieffektivisering i energiintensiv industri (PFE) startades 2005 för att bidra till att deltagande företag ytterligare skulle effektiviserade sin energianvändning. Programmet är avslutat.

PFE gav företag en skattereduktion med 0,5 öre/kWh på el som används i tillverkningsprocessen för att uppfylla de krav som ingick i det frivilliga programmet. Energimyndigheten var och är tillsynsmyndighet för programmet. Skatteverket hanterar skattereduktionen. Programmet initierades med lagen om energieffektivisering i industrin (2004:1196) i samband med att svensk energibeskattning ändrades som en följd av EUs energiskattedirektiv, 2003/96EG.

Ett hundratal företag som står för en fjärdedel av Sveriges energianvändning har deltagit i PFE:s femåriga programperioder. En handfull företag avslutar sina programperioder under 2017.

Inga nya PFE-företag

Lagen upphävdes under 2012 (SFS 2012:686). Det innebär att företag inte längre kan anmäla sig till programmet. Bestämmelserna i den upphävda lagen gäller för de företag som anmälde sig senast 2012. Det innebär att de flesta programdeltagare avslutade PFE 2014 och att de sist anmäla företagen är klara 2017.

Vad händer sen?

Genom lagen om energikartläggning (2014:266) har Energimyndigheten möjlighet att tillsammans med företagen utveckla arbetet vidare. Energikommissionen diskuterar möjligheter till kommande incitamentsprogram men det finns inte några beslut tagna.

Vad innebar programmet?

De viktigaste kriterierna som krävdes för att delta var att företagen definierades som energiintensiva och använde el i tillverkningsprocessen.

För att fullgöra programmet ska företagen ha ett certifierat energiledningssystem (ISO 50001) för att arbeta strukturerat med energifrågorna. De ska också göra en omfattande energikartläggning och genomföra effektiviserande åtgärder. Företagen rapporterade uppnådda resultat till Energimyndigheten vid tre tillfällen.

Resultat av PFE

PFE har fått flera mycket positiva effekter.

  • Företagen har sänkt sina energikostnader. Sammanlagt har de sparat 3 TWh el, vilket motsvarar 10 procent av deras elanvändning.
  • Programmet har bidragit till ökad kunskap om energieffektivitet hos företagens anställda.
  • Miljöpåverkan har minskat.
  • Erfarenheter och resultat av energieffektiviseringsarbetet kan fortsätta delas med andra företag, både deltagare i programmet och andra företag.

Företag som inte längre deltar i programmet behåller arbetssätt och certifikat för ISO 50001 i mycket hög utsträckning, vilket gör att de fortsätter arbeta systematiskt med att effektivisera sin energianvändning.