Program för energieffektivisering i energiintensiv industri (PFE)

Programmet för energieffektivisering i energiintensiv industri (PFE) ska bidra till att öka energieffektiviteten i svenska energiintensiva företag i tillverkningsindustrin. Programmet initierades med lagen om energieffektivisering i industrin (2004:1196) då svensk lagstiftning anpassades till EU:s energiskattedirektiv.

Programmet ger företag möjlighet att få skattereduktion med 0,5 öre/kWh på el som används i tillverkningsprocessen. Energimyndigheten är tillsynsmyndighet för programmet. Skatteverket hanterar skattereduktionen.

Nu pågår en andra programperiod med 94 företag. En lista över deltagande företag hittar du under Dokument.

Inga nya PFE-företag

Lagen upphävdes under 2012 (SFS 2012:686). Det innebär att företag inte längre kan anmäla sig till programmet. Bestämmelserna i den upphävda lagen gäller för de företag som anmälde sig senast 2012. Det innebär att de flesta programdeltagare avslutar PFE den 30 juni 2014 och att de sist anmäla företagen är klara 2017.

Vad händer sen?

Energimyndigheten undersöker vilka möjligheter som finns för att fortsätta och bredda det framgångsrika arbetet från och med juli 2014.

Vad krävs av företagen?

Deltagande företag måste motsvara kriterier för energiintensitet, använda el i tillverkningsprocessen och bedömas ha en möjlighet att genomföra de åtaganden som följer av programmet.

För att fullgöra sitt programmet ska företagen ha ett certifierat energiledningssystem (ISO 50 001) för att arbeta strukturerat med energifrågorna. De ska också göra en omfattande energikartläggning och genomföra effektiviserande åtgärder. Företagen måste rapportera till Energimyndigheten vid tre tillfällen.

Resultat

De positiva effekterna av att delta i PFE är flera:

  • Företagen sänker sina energikostnader.
  • Programmet bidrar till ökad kunskap om energieffektivitet hos företagens anställda.
  • Miljöpåverkan minskar.
  • Erfarenheter och resultat av energieffektiviseringsarbetet kan delas med andra företag, både deltagare i programmet och andra företag.