Statistiken innehåller trädbränsle-, torv- och avfallspriser per kvartal för industri och värmeverk. Statistiken redovisas i statistikdatabasen. 

EN0307 – Trädbränsle-, torv- och avfallspriser Q1 2022, kommentarer

Priset på förädlade trädbränslen till värmeverk fortsatte sin klättring uppåt under kvartalet samtidigt som priset på förädlat till industriella användare sjönk. Priset på skogsflis till värmeverk låg still medan priset på skogsflis till industrin ökade något. Priserna på industriella biprodukter till värmeverk minskade obetydligt under kvartalet medan priserna på industriella biprodukter till industrin sjönk något tydligare. Priset på stycketorv hade för få observationer för att kunna visas medan priset på frästorv ökade kraftigt jämfört med närmast föregående kvartal. Priset på returträ låg still jämfört med föregående kvartal på en förhållandevis hög nivå. För avfallsbränslena noterades under kvartalet ökande mottagningsavgifter för hushållsavfall och verksamhetsavfall medan importavfallet avvek genom att bli något billigare och var det sortiment som gav lägst intäkter per MWh.