Energiindikatorer

Energimyndigheten ger varje år ut rapporten Energiindikatorer som följer upp de energipolitiska målen för Sverige. 

Utöver den direkta kopplingen till de energipolitiska målen ger rapporten även en bredare beskrivning av det svenska energisystemet och dess utveckling. I rapporten finns indikatorer för bland annat förnybar energi, fossil energi, energiintensitet, jämställdhet samt pris- och kostnadsutvecklingen på olika energimarknader. 

Rapporten Energiindikatorer publiceras i maj varje år. Tillhörande statistik publiceras i excelfilen Energiindikatorer i siffror.

 I Sverige har den andelen fossil energitillförsel minskat stadigt, från 46 procent 1983 till 23 procent under 2019. Den procentuella minskningen har varit störst inom fjärrvärmeproduktionen sedan 80-talet, följt av kategorierna bostäder och service.

Transportsektorn är den sektor som har högst andelen fossila bränslen, men det är också den sektor som under de senaste tio-femton åren snabbast ställt om från fossila bränslen till andra alternativ.  

Användning av fossila bränslen i förhållande till total energianvändning 1983–2019, procent.jpg

Figur: Användning av fossila bränslen i förhållande till total energianvändning (inklusive förluster) inom olika sektorer, 1983–2019, procent. Källa: Energimyndigheten och SCB.

Länk till rapporten

Här hittar du rapporten Energiindikatorer 2021

Här hittar du Energiindikatorer i siffror 2020. När du klickar på "Ladda ned" erbjuds du välja mellan två dokument. En av länkarna presenterar siffror i excel-fil.

Äldre rapporter i Energimyndighetens webbshop

Energiindikatorer 2020

Energiindikatorer 2019

Energiindikatorer 2018, ny indikator som kartlägger skatter och subventioner till olika elproduktionsslag.

Energiindikatorer 2017 (inget tema)

Energiindikatorer 2016 (inget tema)

Energiindikatorer 2015 (tema: jämställdhet)

Energiindikatorer 2014 (tema: trygg energiförsörjning)

Energiindikatorer 2013 (tema: transport)

Energiindikatorer 2012 (tema: bioenergi)

Energiindikatorer 2011 (tema: energieffektivisering)

Energiindikatorer 2010 (inget tema)

Energiindikatorer 2009 (tema: EU:s mål för områdena klimat, förnybar energi och energieffektivisering)

Energindikatorer 2008 (tema: förnybar energi)

Energiindikatorer 2007 (tema: trygg energiförsörjning)

Energiindikatorer 2006 (tema: oljeanvändning)

Energiindikatorer 2005 (tema: energianvändning)

Energiindikatorer 2004 (tema: fjärrvärmemarknaden, naturgasmarknaden)

Energiindikatorer 2003 (tema: elmarknadens utveckling)

Energiindikatorer 2002 (inget tema)