dcsimg

Bergvärme

Bergvärmepumpen hämtar värme från berggrunden och grundvattnet med en cirkulerande vätska i en slang i ett borrhål.

Hus med bergvärme i genomskärning


Här ser du ett hus i genomskärning. Huset värms upp med en bergvärmepump som finns i källaren. Pumpen hämtar värmen ur ett borrhål i marken. Värmepumpen producerar både värme och varmvatten. Bild: Bo Reinerdahl

Borrdjupet är oftast mindre än 200 meter och avståndet mellan två borrhål ska minst vara 20 meter. Är avståndet mindre finns det risk att de två borrhålen påverkar och kyler varandra. Det går att ta ut 30-50 watt per meter borrhål.

Certifierad borrare

För att du ska vara säker på att få hålet till bergvärmepumpen borrat på ett bra och säkert sätt ska du anlita en certifierad borrare. Certifieringskraven har utarbetats av Sveriges Geologiska Undersökningar, SGU, i samarbete med Svenska brunnsborrares branschorganisation och Sveriges avantiborrares förening. Krav ställs på erfarenhet, kunnande och försäkringar.

Det är alltid bäst om du väljer en installatör som totalentreprenör, så att du endast har en ansvarig för hela installationen. Därmed undviker du att installatören och borraren skyller på varandra om någonting blir fel i anläggningen.

Fältstudie

De flesta är nöjda med sin bergvärmepump men det redovisas också problem. Det är resultatet från en fältstudie med enkät och mätning av bergvärmepumpar som Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut, SP gjorde mellan åren 2003 och 2005, på uppdrag av Energimyndigheten och Konsumentverket.

Många har problem med bristande kvalitéer avseende installationen, anvisningar om skötsel, läckage av värmebärare och störande ljud. En punkt där det slarvas väsentligt är märkning av energibrunnens placering.

Undersökningen visar att de flesta bergvärmeinstallationerna motsvarar den energiprestanda som installatörerna offererat och att energivinsten för den enskilde ökar ju högre energianvändning som det egna huset har.

Här kan du läsa undersökningen i sin helhet.

Tillstånd krävs

För att få installera bergvärme måste du ha tillstånd från kommunens miljö- och hälsoskyddsnämnd. Tillståndet måste sökas av fastighetsägaren i god tid före installationen påbörjas.

Sårbar vid elavbrott

En bergvärmepump är effektiv och underhållsfri. Tänk dock på att värmepumpen gör dig beroende av el, vilket gör dig sårbar om du skulle drabbas av ett längre elavbrott.

Läs mer om hur du kan förbereda dig inför ett elavbrott under rubriken När det blir elavbrott. Där kan du även se hur fort olika typer av hus blir utkylda vid ett elavbrott.  

Din kommunala energi- och klimatrådgivare hittar du i vänstermenyn.
Dela med andra:

Energimyndigheten är en statlig myndighet som arbetar för ett tryggt, miljövänligt och effektivt energisystem.

Besök:

Kungsgatan 43


Post: Box 310, 631 04 Eskilstuna

Fakturor:

Statens energimyndighet FE 8 838 73 Frösön


 Telefon: 016-544 20 00
Fax: 016-544 20 99
Organisationsnr: 202100-5000

Allt material på vår webbplats skyddas enligt upphovsrätten. Materialet får inte användas utan vårt tillstånd.