dcsimg

Länkar för information och statistik

Nedan finner du ett antal länkar som ger information och statistik om energin i Sverige.

Energiläget

Publikationen Energiläget ger en samlad information om utvecklingen på energiområdet och en överblick över användning och tillförsel av energi, aktuell energi- och klimatpolitik, styrmedel, energipriser och energimarknader, energisystemets effekter på miljön samt en internationell utblick. Till Energiläget 2012 hör även publikationen Energiläget i siffror 2012. Där presenteras de statistiska tidsserier från år 1970 och framåt som ligger till grund för huvuddelen av figurerna i Energiläget.

Energiläget 2013

 

Trygg energiförsörjning och Styrel

För att kunna prioritera elanvändare vid elbrist har regeringen uppdragit åt Energimyndigheten att utveckla ett nytt system. Systemet kallas för ”Styrel” som står för ”Styrning av el till prioriterade användare vid bristsituationer”. Arbetet sker i samverkan med bland andra Svenska Kraftnät, Energimarknadsinspektionen, Svensk Energi, Sveriges Kommuner och Landsting samt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB.

Mer om trygg energiförsörjning

Mer om Styrel

Energimyndighetens prognoser

Energimyndigheten gör prognoser både på lång och kort sikt. Prognoserna visar hur energisystemet kan utvecklas i framtiden. Långsiktsprognoserna tas fram vartannat år och utgör bland annat underlag till Sveriges rapportering av växthusgasutsläpp till EU och FN. Kortsiktsprognoserna tas fram på uppdrag av regeringen två gånger per år, i mars och i augusti. De används bland annat av finansdepartementet för att beräkna skatteintäkter till vår- och höstbudgeten.

Läs mer och ladda ner Energimyndighetens prognoser

Statistik

Energimyndigheten är statistikansvarig myndighet för området energi. En stor del av statistiken tas fram av SCB som också publicerar de statistiska meddelandena.

Energistatistik hos SCB

Statistik hos Energimyndigheten

Övriga statistiklänkar 

Affärsverket Svenska Kraftnät publicerar statistik om kontoföringen av elcertifikat.

Energimyndigheten publicerar statistik från elcertifikatsystemet. 
Sammanfattad statistik från det senaste året presenteras också Energimyndighetens årliga publikation om elcertifikatsystemet.

Svensk Energi producerar veckovis statistik över bl.a. elproduktion och utförsel och införsel av el. Statistiken publiceras i Kraftläget.

Svensk Fjärrvärme publicerar statistik över fjärrvärme- och kraftvärmeproduktionen i Sverige.

Elforsk publicerar dygns-, månads- och årsstatistik om den svenska vindkraftproduktionen.

Nord Pool är den nordiska elbörsen. På deras webbplats presenteras priser och dygnsstatistik över produktion och användning av el i Sverige, Norge, Danmark och Finland. 

Ola Westberg 016-544 20 36
Dela med andra:

 

 

 

Energimyndigheten är en statlig myndighet som arbetar för ett tryggt, miljövänligt och effektivt energisystem.

Besök:

Kungsgatan 43


Post: Box 310, 631 04 Eskilstuna

Fakturor:

Statens energimyndighet FE 8 838 73 Frösön


 Telefon: 016-544 20 00
Fax: 016-544 20 99
Organisationsnr: 202100-5000

Allt material på vår webbplats skyddas enligt upphovsrätten. Materialet får inte användas utan vårt tillstånd.