I testet ingår 8 olika modeller av pelletskaminer och 2 modeller av kombikaminer som kan eldas med både pellets och ved.

Kaminerna i testet värmer endast luften och är ett bra alternativ för hus som har direktverkande elvärme. För en modell av pelletskaminerna finns testresultat både med en vanlig skorsten och med väggfläkten KMP Drag. Väggfläkten kyler ner rökgaserna och gör det möjligt att leda rökgaserna direkt ut genom ytterväggen. Detta är ett alternativ för dem som inte kan montera in en vanlig skorsten, eller inte vill ha en utanpåliggande skorsten.

Kaminen Tyr från EcoTec och UniCombi från Combi Heat Värmeprodukter kan eldas både med pellets och med ved, och är ett alternativ för dig som har tillgång till en del egen ved. Skillnaden mellan de båda modellerna är att på kaminen UniCombi kan du lätt byta mellan att elda pellets och att elda ved, medan för Tyr måste en platta läggas ovanpå brännkoppen för pellets om du ska elda med ved.

Automatiserad eldning

Alla pelletskaminerna i testet kan styras med en termostat som känner av rumstemperaturen. Termostaten är antingen inbyggd eller finns som extra tillbehör. Matningen av pelletsen från förrådet till brännarkoppen sker automatiskt med jämna intervall. Det är viktigt att brännkoppen hålls ren. Vintertid måste kaminens pelletsförråd fyllas på ungefär 1 gång per dygn beroende på förrådets storlek, räkna då också med att aska ur kaminen ett par gånger i veckan.

Hög verkningsgrad

Vid lägsta effekt varierar verkningsgraden för de testade modellerna mellan 75 och 93 procent och på högsta effekt ligger verkningsgraden mellan 79 och 91 procent. För de båda kombikaminerna omfattar testet även verkningsgrad vid eldning med ved, vilket varierar från 65-73 procent.

El behövs

En pelletskamin kräver lite el för att fungera. Elen används bland annat till att driva skruven som matar fram pellets till brännaren och till fläkten som blåser den varma luften ut i rummet. Fem av modellerna i testet kan vid strömavbrott drivas vidare av ett vanligt bilbatteri.

Märkning

Av de 10 modellerna som ingår i testet är 2 stycken P-märkta, KMP Neptuni och Ecotec Tyr. Ingen av kaminerna är Svanenmärkt, men det finns ett par Svanenmärkta pelletskaminer på den svenska marknaden.

Buller

Matningen av pellets och fläkten som för ut den varma luften i rummet medför att kaminen låter en del. Hos kaminerna i testet ligger ljudeffektnivåerna på 40-60 dB(A) vid lägsta effekt och inom 47-61 dB(A) vid högsta effekt. Detta kan jämföras med till exempel en luft-luftvärmepump som ligger mellan 40-60 dB(A) eller en varmluftsugn som ligger mellan 41 och 56 dB(A). Ett "tyst" sovrum har en ljudnivå på ungefär 30 dB(A). En ökning av ljudnivån med 10 dB(A) upplevs som en fördubbling av ljudet. Ljudeffektnivåerna uppmättes både då kaminen kördes på lägsta effekt och på högsta effekt. Kaminerna låter generellt minst på lägsta effekt, där de oftast körs, och mest på högsta effekt eftersom fläkten då jobbar hårdare för att få ut värmen. Att mäta ljudet vid dessa två lägen ger därmed ett spann inom vilket ljudeffektnivån hos kaminen vanligtvis ligger.

Ljudets karaktär påverkar upplevelsen

Det är viktigt att komma ihåg att det inte bara är ljudeffektnivån som avgör om kaminen upplevs som bullrig eller inte. Ljudets karaktär spelar en stor roll och upplevs olika från person till person. Det är därför viktigt att inte bara jämföra ljudeffektnivåerna rakt av mellan kaminerna utan att lyssna på en kamin som är igång för att höra hur den låter. Ljudeffektnivå är ett mått på hur mycket själva kaminen låter. När kaminen sedan placeras i ett rum påverkas upplevelsen av ljudnivån av hur rummet ser ut och om du är nära eller långt borta från kaminen. Ett rum med mycket textilier och möbler dämpar ljudet.

Test av kamin med väggfläkt

Kaminen KMP Neptuni har testats både med skorsten och med väggfläkten KMP Drag. Den uppmätta verkningsgraden med väggfläkten är inte direkt jämförbar med verkningsgraden hos övriga kaminer som enbart är testade med skorsten. Verkningsgraden beräknas utifrån temperaturen på rökgasen en bestämd sträcka upp i skorstenen och den kan inte mätas på exakt samma avstånd i väggfläkten. Väggfläkten är ett alternativ för dig som bor i hus utan skorsten.

Stora skillnader i vikt

Vikten på pelletskaminerna varierar ganska mycket mellan olika modeller. Tänk på att den vikt som uppges avser bara själva kaminen, utan pellets. Lättast är Artel, KMP Neptuni och MCZ Mercury på 100 kg och tyngst är UniCombi på 300 kilo, men de flesta ligger mellan 100 och 150 kilo.

Pelletsförråd

Med ett undantag har alla de testade kaminerna inbyggda pelletsförråd, kombikaminen Tyr från Ecotec har ett externt fristående förråd. Storleken på de inbyggda förråden varierar mellan 15 och 50 kilo för de testade modellerna och en kamin förbrukar ungefär 0,5–1,5 kilo pellets per timme vintertid. En del av kaminerna kan även anslutas till ett externt förråd.

Kaminen Artel har under provningen fått extra isolering på insidan av pelletsförrådet och en extra fläkt för att få ner temperaturen i förrådet. Efter provningen har denna isolering och fläkt ersatts av tillverkaren med en 1 centimeter tjock keramisk skiva på insidan av pelletsförrådet. De kaminer av denna modell som säljs framöver kommer att ha denna isolering i förrådet.

Skydd mot bakbrand

Nio av modellerna har tre av varandra oberoende säkerhetssystem för bakbrand som alla fungerade vid testet och en modell har två säkerhetssystem.

Ett test avbrutet

Testet av pelletskaminen Mt. Vernon AE, från EZY Energi, avbröts då provningen drog ut på tiden, som följd av problem med matningen av pelllets från förrådet till brännaren. Generalagenten åtgärdar problemet. Testet är inte fullständigt och därför kan inte resultaten publiceras.

Välj Modell Testad Pris (med moms) Generalagent
Artel 7 kW December 2008 22 500 kr  kr Nordic Heating AB
Ecofire Hotty Mars 2009 23 900 kr  kr Effecta AB
KMP Neptuni (Konventionell skorsten) December 2008 34 900 kr  kr Ariterm Sweden AB
KMP Neptuni (Väggfläkt KMP Drag) December 2008 42 850 kr inkl. KMP Drag  kr Ariterm Sweden AB
MCZ Mercury Power* Mars 2009 25 900 kr  kr Narvells Ingenjörsbyrå och försäljning AB
Mt. Vernon AE Mars 2009  kr EZY Energi
Pitekaminen Charmant December 2008 41 800 kr  kr Pitekaminen
Solida 7 kW December 2008 37 950 kr  kr Baxi AB
SveSol Visio December 2008 33 000 kr  kr Solentek AB
Tyr December 2008 39 900 kr  kr EcoTec Värmesystem AB
UniCombi December 2008 43 000 kr  kr Combi Heat Värmeprodukter AB
Markera alla
Avmarkera alla

Det finns två varianter av pelletskaminer, de som endast värmer inomhusluften och de som kan värma både luften och vatten till radiatorerna och till tappvattenkranarna. Den variant som även kan värma vatten kallas vattenmantlad pelletskamin. Det finns även pelletskaminer som också kan eldas med ved, dessa kallas kombikaminer.

Automatiserad eldning

En pelletskamin kräver en liten mängd el för att fungera. Elen används bland annat till att driva skruven som matar fram pellets till brännaren, till att tända kaminen samt till att driva konvektionsfläkten som blåser den varma luften ut i rummet. Många pelletskaminer kan vid strömavbrott drivas vidare av ett vanligt bilbatteri.

Pelletskaminer kan styras av en termostat som känner av temperaturen i rummet. Termostaten är antingen inbyggd i kaminen eller finns som tillval. Matningen av pellets från förrådet till brännarkoppen sker automatiskt med jämna intervall. De flesta kaminer kan fyllas på under drift, vilket underlättar hanteringen av kaminen. Vintertid måste påfyllning av kaminens pelletsförråd göras ungefär 1 gång per dygn beroende på förrådets storlek, kaminen måste då också askas ur ett par gånger i veckan och det är viktigt att brännkoppen hålls ren.

Här kan du se hur en pelletskamin ser ut i genomskärning.

Viktigt att välja lagom effekt

En pelletskamin kan ersätta omkring 50-80 procent av elanvändningen för uppvärmning, beroende på kaminens effekt och placering samt husets yta och planlösning. Jämför kaminernas lägsta effekt eftersom kaminen oftast går på låg effekt (omkring 2-4 kW). Har kaminen en högre effekt än vad som är nödvändigt i huset kan värmekomforten bli sämre.

Bättre förbränning och högt energiinnehåll

Pellets tillverkas främst av restprodukter från skogs- och träindustrins processer som till exempel sågspån och flis. Råvaran mals och pressas till cylinderformade stavar med diametern 6-8 mm. Pellets är ett förädlat biobränsle med bättre förbränningsegenskaper än ved och flis. Energiinnehållet i pellets är i genomsnitt 4,8 kWh/kg.

Låga miljöutsläpp

Pellets ger en bättre och stabilare förbränning med lägre utsläpp av kolväten och partiklar samt mindre askmängder jämfört med ved eller flis. Eldning med pellets bidrar inte till växthuseffekten eftersom den koldioxid som avges vid förbränningen är samma mängd som det växande trädet en gång tagit upp från luften.

Det finns både så kallad P-märkning och Svanenmärkning för pelletskaminer, båda märkningarna ställer krav på bl.a. utsläpp av föroreningar, verkningsgrad, bullernivå och säkerhet. Svanenmärkning finns även för själva pelletsen.

Pelletsförråd

De allra flesta pelletskaminer har ett inbyggt pelletsförråd, och en del kan även anslutas till ett större externt förråd. Storleken på de inbyggda förråden varierar mellan olika modeller och beroende på hur kallt det är ute behöver du fylla på förrådet olika ofta. En pelletskamin förbrukar omkring 0,5-1,5 kilo pellets per timme vintertid.

Pellets kan köpas i småsäck (15-16 kg), storsäck (500-700 kg) eller i bulk (lösvikt med lastbil) beroende på vilken typ av förråd man har och om man har utrymme att förvara pelletsen. Bulkpellets är generellt billigare att köpa, men då är man tvungen att köpa en större volym åt gången. Pelletspriset ligger i dagsläget mellan omkring 2 100 kronor per ton (omkring 44 öre per kWh bränsle) och 2 700 kronor per ton (omkring 56 öre per kWh bränsle) beroende på vart i landet du köper pellets och om den levereras i bulkform eller i småsäck. Pellets är, precis som andra förnybara biobränslen, befriad från bränsle- och koldioxidskatt.

Tillval ger frihet

En del kaminer kan styras via sms. Det innebär att du kan skicka ett sms till kaminen och starta upp den så att det är varmt lagom tills du kommer hem. En del modeller har fjärrkontroll. De flesta kaminer finns i olika färger och beklädnader för att passa just ditt hem och din smak.

Pelletskamin eller braskamin?

Pelletskaminer har lägre utsläpp av bland annat partiklar och oförbrända kolväten än vad braskaminer har. Pelletskaminen ger en mer kontrollerad förbränning då endast pellets kan eldas i kaminen. Eldningen blir bekvämare för dig eftersom den till stor del är automatiserad. Har du tillgång till egen ved är en kombikamin ett alternativ.

Kontakta din kommun och sotare innan du börjar

Kaminen bör installeras, besiktigas och driftsättas av en certifierad installatör. Många kommuner kräver bygganmälan vid installation eller ändring av eldstad, och bygglov vid installation eller ändring av skorsten. För att vara på den säkra sidan så bör du kontakta stadsbyggnadskontoret eller den kommunala energi- och klimatrådgivaren i din kommun och höra vad som gäller. Skorstenen måste dessutom kontrolleras och godkännas av en skorstensfejarmästare, sotare, så att den är i bra skick och dimensionerad för att klara pelletseldning.

Räkneexempel

Exempel på besparing då pelletskamin ersätter direktverkande el: En villa använder i snitt 128 kWh per kvadratmeter årligen för uppvärmning. (Statistik från SCB)

En typvilla har en yta på 150 kvadratmeter. Energianvändning för denna typvilla blir då 128*150 = 19 200 kWh per år.

En pelletskamin kan klara omkring 50-80 procent av värmebehovet i ett hus med direktverkande el beroende på bland annat planlösning.

Om vi räknar med att pelletskaminen ersätter 50 procent av elvärmen. Pelletskaminen ska då ersätta 0,5*19 200 = 9 600 kWh per år.

Verkningsgraden hos en pelletskamin är omkring 85 procent. Detta innebär att för att få ut 9 600 kWh värme per år från pelletskaminen går det åt 9600/0,85 = 11 294 kWh pellets per år.

1 kg pellets innehåller 4,8 kWh värme. Den mängd pellets som går åt = 11294/4,8 = 2,35 ton pellets per år

Pelletspriset är idag (2008) för:

  • Bulk: 2 494 kronor per ton (Svealand)
  • Småsäck: 2 693 kronor per ton (Svealand)

Uppvärmningskostnader för pellets:

  • Bulk: 2,35*2 494 = 5 860 kronor
  • Småsäck: 2,35*2 693 = 6 329 kronor

Besparingen jämfört med el blir då:

Verkningsgrad el är omkring 100 procent, vilket innebär att 9 600 kWh el ger 9 600 kWh värme. Elpriset är idag ca 1,25 kronor per kWh. Detta innebär en uppvärmningskostnad på 1,25*9 600 = 12 000 kronor.

Besparingen blir då omkring 5 900 kronor per år.

Om vi istället räknar med att pelletskaminen ersätter 80 procent av elvärmen blir besparingen ännu större - omkring 9 400 kronor per år

Inköp av pelletskamin är inte medräknat i exemplet.