Energimyndighetens Testlab har i två omgångar testat pellets för uppvärmning. Alla de 27 testade pelletsfabrikaten håller generellt en hög och jämn kvalitet. Testet omfattar de egenskaper som påverkar förbränningen.

Bara pellets i säckar på 15-16 kilo har ingått i testen, pelletsen är 8 millimeter.

Dessa egenskaper har testats

 • Hållfasthet
 • Energiinnehåll
 • Volymvikt
 • Fukthalt
 • Askhalt
 • Asksmälttemperatur
 • Kemisk sammansättning

Bra hållfasthet och högt energiinnehåll

Testet visar att pelletsen har en mycket bra hållfasthet och att energiinnehållet ligger runt 5 kWh per kilo. Hög hållfasthet är bra eftersom det betyder att pelletsen klarar transporter och inmatningen från förrådet till pannan eller kaminen utan att smulas sönder. Energiinnehållet, som mäts i kilowattimmar per kilo (kWh/kg), ligger i nivå med kraven i standard i alla fall utom ett. Har pelletsen ett så högt energiinnehåll som 5 kWh per kilo betyder det att en säck på 16 kilo innehåller cirka 80 kWh. Pelletsen matas automatiskt från förrådet till brännaren och doseras efter volym, inte vikt, därför behöver volymvikten vara jämn så att du inte behöver justera om brännaren när du byter fabrikat.

Ger små mängder aska

Hur mycket aska pelletsen lämnar efter sig och hur hög asksmältstemperaturen blir är också viktig så att inte askan smälter redan i brännkoppen och orsakar driftstopp. Askhalten för de testade pelletsfabrikaten är låg och varierar mycket lite, det betyder att du inte behöver ta bort aska lika ofta. Flera av pelletsfabrikaten har en asksmälttemperatur runt 1550°C, vilket är bra eftersom en temperatur under 1300°C kan leda till att askan börjar smälta redan i brännaren. Hög askhalt innebär att man måste aska ur brännaren oftare. Alla tillverkare klarar Svensk Standard gräns för askhalt med god marginal, och bara en tillverkare överskrider Svanens krav för askhalt som är ett par procentenheter lägre.

Regionala prisskillnader

Pelletsen säljs ofta regionalt och det finns stora variationer i pris bland annat beroende på var du bor och hur mycket pellets du köper per gång. En normalstor villa förbrukar 5-6 ton pellets per år. Ett ton pellets räcker till ungefär 4 900 kilowattimmar.

Innehållsdeklaration underlättar jämförelser

Hälften av pelletssäckarna har en innehållsdeklaration. Testet visar att det är stora skillnader mellan vad tillverkarna väljer att lyfta fram och hur informationen presenteras. Det finns idag inga krav på att tillverkarna ska innehållsdeklarera pelletsen, men det skulle underlätta om det fanns gemensamma krav på vad som ska ingå och hur den ska utformas så att den blir begriplig och lätt för konsumenten att jämföra innan de ska handla.

Av deklarationen på varje pelletssäck bör det tydligt framgå

 • Hållfasthet
 • Volymvikt
 • Energiinnehåll
 • Fukt- och askhalt
 • Hur förpackningen ska källsorteras
 • Kontaktuppgifter till tillverkaren

Skärpt internationell standard behövs

Det finns en svensk standard för att mäta kvaliteten på pellets och inom kort kommer det en europeisk standard. Energimyndigheten anser att båda dessa standarder ställer för låga krav på pelletsen. Svanen är en frivillig märkning som har tuffare krav än svensk standard.

Testet visar att tillverkarna ofta uppfyller kraven i den svenska standarden, med god marginal, även för svanenmärkningen.

Klimatsmart biobränsle

Pellets är biobränsle som är klimatneutralt eftersom det inte släpper ut mer koldioxid än vad det växande trädet, som pelletsen kommer ifrån, en gång tog upp. I testet har det ingått att analysera den kemiska sammansättningen, mängden klor, svavel och kväve som finns i pelletsen. Höga halter av klor kan på sikt orsaka korrosion i pannan, kaminen eller skorstenen. Både svavel och kväve bidrar till att öka försurningen. Ett av fabrikaten hade för höga värden på svavel. I övrigt klarade de testade pelletsfabrikaten både kraven i svensk standard och för svanen.

Välj Leverantör Testad Pris per ton Volymvikt
Agrol Norberg Juni 2007 2 750 kr 649 kg/m³
Agrol Ulricehamn Juni 2007 2 434 kr (Minst 2 ton) 660 kg/m³
Bergom såg AB Juni 2007 2 350 kr (500 kg säck) 603 kg/m³
Bioenergi i Luleå AB Juni 2007 2 462 kr (vid köp av minst 2,5 ton) 650 kg/m³
BooForssjö AB Juni 2007 2 642 kr (3 pallar à 832 kg 6 650 kr) 670 kg/m³
Derome pellets Februari 2009 2 590 kr 630 kg/m³
Helsinge pellets Februari 2009 2 675 kr 617 kg/m³
HMAB Februari 2009 2 800 kr 651 kg/m³
JG Anderssons Söner AB Juni 2007 2 375 kr (1 976 kr för pall på 832 kg) 656 kg/m³
Laxå Pellets AB Juni 2007 2 309 kr (pall på 832 kg) 622 kg/m³
MBAB pellets Februari 2009 2 400 kr 643 kg/m³
Mockfjärds biobränsle Februari 2009 2 850 kr 638 kg/m³
Neova AB Juni 2007 2 816 kr 672 kg/m³
Norrlandsträ AB Juni 2007 3 050 kr (pall 990 kg) 1 897 kr (så kallat hämtpris för 990 kg) 618 kg/m³
Norsk Pelelts Vestmarka AS Juni 2007 2 800 kr (i 12,5 kg-säckar) 2 650 kr (i 700 kg-säck) 719 kg/m³