Installation av solcellssystem för villatak

Under ett helt år har Energimyndigheten testat nio solcellssystem. Leverantörernas egna installatörer har monterat systemen på tak som byggts upp speciellt för testet. Installationerna har granskats för att hitta eventuella brister, både före och efter test.

Här får du veta mer om granskning av installationen samt hur bra leverantörerna är på dokumentation, märkning och skyltning.

Resultaten avslöjar ett allvarligt fel som om det inte hade upptäckts skulle kunnat orsaka brand. I de flesta fall handlar det dock om mindre allvarliga brister som kan minska elproduktionen eller förkorta livslängden för delar av systemet. Det kan också vara rena skönhetsfel som inte påverkar funktionen.

Vill du veta mer om testresultaten som till exempel hur mycket el systemen kunde producera så läs här: Långtidstest av solcellssystem för villatak

Inspektion av installationer både före och efter test

Ett solcellssystem ska fungera i upp till 30 år, då är installationen viktig för att få ett väl fungerande och hållbart system. Leverantörens egna installatörer fick installera solcellssystemen och installationerna granskades av tekniska experter på RISE Research Institutes of Sweden både innan testet startade och efter ett år.

Det är inte så lätt att i efterhand kontrollera att allt blivit rätt. Därför är det viktigt att installatören löpande gör en egen besiktning under det pågående arbetet. Den första granskningen omfattade bara sådant som kunde upptäckas med blotta ögat. I den uppföljande granskningen efter ett år använde vi även en värmekamera som kan visa om delar av solcellssystemet är hetare än andra, vilket kan vara en signal på att systemet inte fungerar som det ska.

Tre av företagen klarar installationen något bättre

Företaget Soltech med systemet Roof klarade sig utan anmärkningar på installationen i den avslutande inspektionen. Inte heller Kraftpojkarna eller Midsumer fick några större anmärkningar.  

Buntband i plast används för att fästa upp elkablar

Alla installatörer använder buntband i plast för att fästa upp elkablar. Även om buntbanden klarar UV-ljuset från solen så blir de med tiden spröda och tappar i hållfasthet. Istället borde de använda clips i mer hållbara material som metall.

Lösa kablar kan orsaka brand

Efter ett års test visade det sig att en kabel till överspänningsskyddet på Solstråle Plus från Ikea var lös. Det är ett allvarligt fel som i värsta fall skulle kunna orsaka brand. Det var tack vare värmekameran som detta fel kunde upptäckas. Svea solar som installerar Ikeas solcellssystem har informerats om felet och de har meddelat att de ändrat sina rutiner för att undvika lösa kablar i fortsättningen.

Övriga brister som upptäckts efter ett år i drift

Här summerar vi de övriga brister som upptäckts i installationerna, solcellsmoduler, elkablar och kontakter efter ett års drift.

 • En av modulerna i Svea solars system Solar stone hade förhöjd temperatur i delar av modulen. Det kan leda till lägre verkningsgrad och kortare livslängd för den modulen.
 • För Energihusgruppens system Roofit identifierades små heta punkter som kallas hotspots i två av solcellsmodulerna, vilket kan bidra till lägre verkningsgrad och kortare livslängd för dessa båda moduler. ·        
 • Borås elhandel paket Hybrid hade några modulklamrar som inte var tillräckligt åtdragna. Dessutom noterades en missfärgning i underkant på en av modulerna som räknas som skönhetsfel.
 • Lindabs system Solar roof visade sig ha bubblor i modulerna och lösa kanter i limningen mot plåt. Lindab hade tekniska problem och fick byta ut tio av sina solcellsmoduler under pågående test.

Bedömning av den tekniska dokumentationen märkningen och skyltningen

Leverantören ska lämna över dokumentation till villaägaren innan solcellsanläggningen börjar användas. Mest komplett dokumentation har fyra av leverantörerna, Soltech, Ikea, Svea solar och Midsummer.

Solcellssystemet ska också märkas och förses med skyltar för att varna och vägleda till exempel servicepersonal och räddningstjänsten i händelse av brand. En bra dokumentation, märkning och skyltning är också viktig den dag villan ska säljas och nya ägare ska ta över.

Bra på dokumentation och märkning

 • Bra på dokumentation är Soltech, Ikea, Svea solar och Midsummer.
 • Bra på märkning och skyltning är Soltech, Borås elhandel och Kraftpojkarna.

Inbyggda eller utanpåliggande solcellsmoduler - en fråga om utseende och pris

Det är inte bara antalet producerade kilowattimmar el som har betydelse för vilket solcellssystem du väljer. Utseendet har också betydelse för många villaägare. Några vill stolt visa upp att de producerar el medan andra kanske vill ha en lösning som är mindre iögonfallande och som smälter in i omgivningen. Sex av solcellssystemen i testet är inbyggda i taket och tre har utanpåliggande solcellsmoduler.

Solcellssystem som liknar takmaterial som tegelpannor, skiffer eller plåt

 • Soltech, Roof
 • Svea solar, Solar stone
 • Energihusgruppen, Roofit
 • Midsummer, Bold
 • Bender, Sunwave
 • Lindab, Solar roof

Räkna med att ett solcellssystem som liknar takmaterial kostar mer, bland de system som ingår i testet är flertalet 70 procent dyrare jämfört med snittpriset för systemen med utanpåliggande solcellsmoduler. Dock får du då ett system som smälter in i omgivningen. I jämförelsen har vi utgått ifrån att de båda system producerar lika mycket el.

Sociala förhållanden och miljöpåverkan har inte undersökts

Vi har inte undersökt var i världen och under vilka ekonomiska och sociala villkor som solcellerna tillverkats.  De testade solcellsmodulerna är av olika material som alla påverkar miljön på olika sätt.

Läs mer om olika typer av solceller och deras miljöpåverkan i Solelportalen här på Energimyndighetens webbplats.

Olika typer av solceller

Solcellers miljöpåverkan

Testet är utfört av RISE Research Institutes of Sweden på uppdrag av Energimyndigheten.