Planeringsomgång 2019-2023

På denna sida finns information om de aktuella planeringsdokumenten och instruktioner för dem i form av filmer och användarhandledningar. Kommunerna kan genomföra identifiering och prioritering som en årlig revidering av underlag från planeringsomgång 2.

Planeringsdokumenten 1-4 är nu publicerade på den här sidan. De gamla planeringsdokumenten går att beställa från Energimyndigheten genom att kontakt via sty...@energimyndigheten.se. Specifika instruktionsfilmer finns att hitta under externa länkar på den här sidan, eller i vår spellista på Youtube.

Dokumenten är tillgängliga i Excelformat som fungerar med Excel 2007 eller senare versioner. Observera att planeringsdokumenten innehåller makron och inställningar som inte ska ändras av användaren.

Andra myndigheter ger stöd och vägledning om informationssäkerhet och hantering av skyddsvärda uppgifter.

Mer om informationssäkerhet och styrelarbetet

Instruktioner till årliga revideringar

Vid årliga revideringar och förändringar av samhällsviktiga användare ska planeringsdokument 1 användas. Kommunen skapar ett planeringsdokument 1 med de elanvändare som tillkommit eller ändrat frånkopplingspunkt (GSRN-kod) och lämnar det till berörda elnätsföretag. Elnätsföretagen kompletterar med elledning för dessa elanvändare och returnerar planeringsdokumentet. Kommunen kompletterar planeringsdokument 1 med uppgifterna från elnätsföretagen. Samhällsviktiga elanvändare som inte längre ska ingå i styrel tas också bort ur planeringsdokument 1. Sedan kontrollerar kommunen om revideringen innebär förändrad rangordning av elledningar.

Om rangordningen av elledningar inte ändras behöver inget underlag lämnas till länsstyrelsen men kommunen bör meddela länsstyrelsen att revideringen av styrelunderlaget har genomförts. Om revideringen däremot innebär förändring av rangordningen, skickar kommunen uppgifterna i planeringsdokument 2 till länsstyrelsen. Länsstyrelsen kontrollerar om den sammanställda rangordningen i länet bör förändras. Om så inte är fallet behöver inga ytterligare åtgärder vidtas.

Om en kommun inte har några ändringar att lämna i planeringsomgång 3 använder länsstyrelsen det underlag som kommunen lämnade i planeringsomgång 2, genom att kopiera uppgifterna i planeringsdokument 3 från planeringsomgång 2 till aktuell version av planeringsdokumentet. Länsstyrelsen uppdaterar det nya planeringsdokument 3 med uppgifter från de kommuner som lämnar in nya planeringsdokument 2.

Om uppgifterna innebär förändring av länets sammanvägda rangordning av elledningar ska länsstyrelserna skicka uppgifterna i planeringsdokument 4 till berört elnätsföretag samt ett komplett beslutsunderlag för länet till Svenska kraftnät.

Revideringen som beskrivs ovan får enligt styrelförordningen genomföras högst en gång per år.

Förordning (2011:931) om planering för prioritering av samhällsviktiga elanvändare  (riksdagen.se)

Anläggningsidentitet (GSRN-kod)

Anläggningsidentiteten eller GSRN-kod, kallades förut EAN-kod eller GS1-kod. Anläggningsidentiteten börjar alltid med siffrorna 735 999 och består i regel av totalt 18 siffror. Koden används av elnätsföretagen för att identifiera var elanvändaren är belägen i elnätet. Det är därför mycket viktigt att koden anges i sin helhet för respektive samhällsviktig elanvändare. Anläggningsidentiteten finns på elanvändarens elmätare samt på fakturorna från elnätsföretagen.

Det går bra att planeringsdokument 1 som kommunen lämnar till elnätsföretagen innehåller endast GSRN-koderna och inga andra uppgifter om elanvändarna. Innan kommunen lämnar ett sådant planeringsdokument till elnätsföretagen är det viktigt att stämma av med mottagaren om att ett komplett planeringsdokument inte lämnas.

När kommunen får elnätsföretagens kompletteringar i ett planeringsdokument som endast innehåller GSRN-kod behöver sammanställning med övriga uppgifter om elanvändarna ske noggrant så att inga förväxlingar eller andra felaktigheter införs i det planeringsdokument 1 som sedan används för rangordning av elledningar.