Planeringsomgång 2019-2023

På denna sida finns information om planeringsdokumenten. Instruktion över planeringsdokumenten hittar du i användarhandledningen.

Planeringsdokumenten 1-4 är nu publicerade på den här sidan. De gamla planeringsdokumenten går att beställa från Energimyndigheten genom att kontakt via sty...@energimyndigheten.se. Specifika instruktionsfilmer finns att hitta under externa länkar på den här sidan, eller i vår spellista på Youtube.

Dokumenten är tillgängliga i Excelformat som fungerar med Excel 2007 eller senare versioner. Observera att planeringsdokumenten innehåller makron och inställningar som inte ska ändras av användaren.

Andra myndigheter ger stöd och vägledning om informationssäkerhet och hantering av skyddsvärda uppgifter.

Mer om informationssäkerhet och styrelarbetet

Instruktioner till årliga revideringar

Vid årliga revideringar och förändringar av samhällsviktiga användare ska planeringsdokument 1 användas. Kommunen samverkar med berört elnätsföretag och klargör vilken elledning som den samhällsviktiga användaren finns på. Kommunen kontrollerar om revideringen innebär förändrad rangordning av elledningar. Om så inte är fallet behöver inga ytterligare åtgärder vidtas.

Däremot, om revideringen innebär förändring av rangordning, skickar kommunen uppgifterna i planeringsdokument 2 till länsstyrelsen. Länsstyrelsen kontrollerar om den sammanställda rangordningen i länet bör förändras. Om så inte är fallet behöver inga ytterligare åtgärder vidtas.

Om uppgifterna innebär förändring av länets sammanvägda rangordning av elledningar ska länsstyrelserna skicka uppgifterna i planeringsdokument 4 till berört elnätsföretag samt ett komplett beslutsunderlag för länet till Svenska Kraftnät.

Revideringen som beskrivs ovan får enligt styrelförordningen genomföras högst en gång per år. Läs mer i förordningen.

Anläggningsidentitet (GSRN-kod)

Anläggningsidentiteten eller GSRN-kod, kallades förut EAN-kod eller GS1-kod. Anläggningsidentiteten börjar alltid med siffrorna 735 999 och består i regel av totalt 18 siffror. Koden används av elnätsföretagen för att identifiera var elanvändaren är belägen i elnätet. Det är därför mycket viktigt att koden anges i sin helhet för respektive samhällsviktig elanvändare. Anläggningsidentiteten finns på elanvändarens elmätare samt på fakturorna från elnätsföretagen.