Aktuellt försörjningsläge

Energimyndighetens bedömning är att det i nuläget inte finns någon akut risk för brist eller försörjningsstörningar i leveranserna av gas. Det råder emellertid en ansträngd situation för gasförsörjningen i hela Europa, brist eller avbrott kan uppstå även i Sverige.

Gasförsörjningen på den dansk-svenska marknaden är i nuläget robust, men det finns osäkerheter i den framtida utvecklingen. Energimyndighetens beslutade den 20 juni om krisnivå tidig varning i enlighet med förordning (EU) 2017/1938 om åtgärder för att säkerställa försörjningstryggheten för gas kvarstår.

21 juni: Energimyndigheten har tagit beslut om krisnivå för det västsvenska naturgasnätet

Energimyndigheten i Sverige agerar inom sitt ansvarsområde med att värdera och bedöma situationen löpande. Med anledning av den ansträngda situationen har vi förstärkt vår tillsyn och utrett samband och följdverkningar om det skulle uppstå störningar i försörjningen av naturgas.

 • Energimyndigheten understryker vikten av att samhällsviktiga
  energianvändare och energibranschen kontinuitetssäkrar sin verksamhet givet
  det säkerhetspolitiska läget och kommande vinter.
 • På kort sikt påverkar inte stängningen av Nord Stream 1 gasförsörjningen på
  den dansk-svenska marknaden.
 • Den 9 augusti 2022 trädde EU-kommissionens plan för att minska efterfrågan
  på gas i kraft. Planen, som även gäller Sverige, innehåller krav på
  förbrukningsminskning om 15 procent fram till nästa vår.

Ökad risk för allvarliga störningar eller avbrott i gasleveranserna i vinter

Med anledning av Rysslands krig mot Ukraina föreligger nu en ökad risk för allvarliga störningar eller avbrott i gasleveranserna till det västsvenska naturgasnätet under vinter/vår 2022-2023.

Energimyndigheten uppdaterade Nationell krisplan för Sveriges naturgasförsörjning (v1.3) den 17 februari 2022. Energimyndigheten begär att aktörer med fastställda roller och ansvar enligt den nationella krisplanen uppdaterar de egna krisplanerna i enlighet med § 15(e) STEMFS 2016:1. De uppdaterade krisplanerna ska ta särskild hänsyn till risken för kraftigt förminskade eller avbrutna naturgasleveranser under vinter/vår 2022-2023.

Energimyndigheten uppmanar samtliga gasförbrukare som är anslutna till det västsvenska naturgasnätet att vidta kontinuitets- och beredskapsplanering.

Nationell krisplan för Sveriges naturgasförsörjning (pdf)

Exempel på åtgärder Energimyndigheten vidtagit är:

Energimyndigheten kan som ansvarig myndighet vidtar åtgärder för att förebygga eller mildra eventuella konsekvenser i en bristsituation.

 • Värderat risker och konsekvenser
 • Utökat tillsynen av de aktörer som är ålagda att ha krishanteringsplaner
 • Utvecklat krishanteringssystemet normativt inom gas för att undvika samt mildra konsekvenser av reducering av gas till Sverige
 • Utökad samordning och dialog med aktörer i leveranskedjan för gas och på det sättet ökat förmågan i hela systemet att hantera en eventuell kris
 • Informerat stora förbrukare av naturgas     
 • Höjt kommunikationsberedskapen
 • Utökat vår omvärldsbevakning
 • Utökat vår dialog med danska Energinet samt deltagande i EUKOM initierade aktiviteter.

 

Gas i siffror

 • 3 procentav den totala svenska energitillförseln 2020 utgjordes av naturgas, en total tillförsel på 14 TWh naturgas. 
 • Regionalt utgör naturgas en större del. I Skåne, Halland, Västra Götaland samt västra Jönköpings län står naturgasanvändningen för omkring 20 procent av energitillförseln.
 • 100 procent av naturgasen som används i Sverige kommer från import. 
 • 34 procent av den totala mängden gas i det västsvenska gasnätet har köpts in som biogas.
 • Cirka 80 procent av den nätdistribuerade gasen i Stockholm är biogas.