Om det i framtiden skulle uppstå en bristsituation i energiförsörjningen så finns det framtagna metoder. Hanteringen ser dock något annorlunda ut beroende på situationen och vad det råder brist på. I flikarna nedan ser du en sammanställning på vilka prioriteringsmetoder som finns inom respektive område, samt vad Energimyndigheten kan bidra med för stöd.

Om det skulle uppstå en brist på gas finns det en upparbetad prioriteringsmetod för det västsvenska gasnätet.

Energimyndighetens utarbetade metod för prioritering av samhällsviktiga gasförbrukare kallas styrgas. Det är en del av krisberedskapen och syftar till att mildra samhällskonsekvenserna om gasbrist skulle uppstå.   Metoden styrgas är fastställd inom nationell krisplan för Sveriges naturgasförsörjning. Den här metoden kan även användas i övriga gasnät i Sverige.

Vad är styrgas?

Styrgas är en planeringsprocess där länsstyrelser, kommuner och ledningsinnehavare samarbetar för att prioritera gasförbrukare så som industrier, värmeverk, fordonsgasstationer eller enskilda hushåll. Styrgasplanering ska i slutändan användas till ledningsinnehavarnas frånkopplingsplaner.  

Frånkopplingsplanerna ska användas i en gasbristsituation och innebär att systembalansansvarig beordrar innehavare av naturgasledningar att begränsa eller avbryta överföring av naturgas till förbrukare. Detta kan endast göras efter det att behörig myndighet, Energimyndigheten, har tillkännagivit krisnivå, tre av tre, kris.  

Prioriteringen inom styrgas är till för att bestämma vilka gasanvändare som ska frånkopplas för att uppnå viss förbrukningsminskning vid en gasbrist.