Om det i framtiden skulle uppstå en bristsituation i energiförsörjningen så finns det framtagna metoder. Hanteringen ser dock något annorlunda ut beroende på situationen och vad det råder brist på. I flikarna nedan ser du en sammanställning på vilka prioriteringsmetoder som finns inom respektive område, samt vad Energimyndigheten kan bidra med för stöd.

Elavbrott, eleffektbrist och elenergibrist är de tre principiella störningar som kan ske inom elförsörjningen. Vid eleffektbrist är prioritering av förbrukare en metod att tillgå.

Vid en eleffektbrist kan manuell förbrukningsfrånkoppling (MFK) beordras av myndigheten Svenska Kraftnät som en sista åtgärd. För att skydda samhällsviktig verksamhet kan frånkoppling ske i särskild prioriteringsordning. Detta görs utifrån en planeringsprocess som kallas styrel, som är en metod för att ta fram ett underlag som kan användas för att prioritera el till samhällsviktiga elanvändare.

Syftet med styrel är att lindra konsekvenserna i samhället vid en effektbristsituation.

Här kan du läsa mer information om styrel.

Här kan du läsa mer om eleffektbrist.

Här kan du läsa mer om elenergibrist.