Bidra till utveckling av värme och kyla för framtidens energisystem - TERMO

Du som vill bidra till utvecklingen av värme och kyla för framtidens energisystem är välkommen att söka stöd i denna utlysning. Det kan handla såväl om det tekniska systemet, som aktörer på marknaden, de spelregler som omgärdar systemet och samspelet där emellan.

Sista dag för ansökan 2019-02-07
Tid för beslut Tidigast under april månad
Utlysta medel cirka 50 miljoner kronor

Projekt som kan få stöd

Utlysningen riktar sig till projekt som bidrar till följande effektmål:

Energiresurser

Energi för värme och kyla utgörs av återvunnen och förnybar energi. Överskottsvärme från olika sektorer nyttiggörs och kommer samhället till nytta.

Samspel i energisystemet

Samspel mellan värme och kyla och andra energibärare bidrar till ett resurs- och kostnadseffektivt energisystem samt en trygg energiförsörjning.

Resurseffektiv användning

Värme- och kyla används på ett resurseffektivt sätt med minimal miljöpåverkan. Användarna drar nytta av konkurrenskraftiga priser på lokala marknader.

Innovation för jobb och klimat

Näringslivet, offentliga aktörer och forskningsaktörer i Sverige är världsledande inom innovation för klimatsmart värme och kyla. Produkter, systemlösningar och tjänster är konkurrenskraftiga på en global marknad.

Alla projektförslag som kan bidra till effektmålen välkomnas i denna utlysning. Projektförslag inom följande områden välkomnas dock särskilt:

  • Flexibla lösningar
  • Digitala lösningar
  • Användar- och prosumentorienterad utveckling av värme och kyla i energisystemet
  • Nya innovativa lösningar

Obligatorisk bilaga om kommunikation- och/eller kommersialiseringsfrämjande aktiviteter

För att främja att resultat från projektet får goda förutsättningar att komma till nytta på framtidens värme- och kylamarknader ska en obligatorisk bilaga bifogas där ni beskriver era planer för kommunikations- och/eller kommersialiseringsfrämjande aktiviteter.

Vem kan söka?

Alla aktörer som kan bidra till ovanstående mål kan söka. Det kan till exempel vara:

  • företag
  • offentlig sektor
  • forskningsinstitut
  • universitet och högskolors samhällsvetenskapliga, humanistiska, tekniska och naturvetenskapliga discipliner

Läs mer i den fullständiga utlysningstexten.

Projekt som beviljas stöd kan starta tidigast 1 juni 2019 och kan som längst pågå till 31 december 2021.

Vi lämnar support fram till kl. 16.00 samma dag som utlysningen stänger.

 


Utlysningsarkivet