Biodrivmedelsprogrammet

Energimyndigheten utlyser cirka 45 miljoner kronor inom Biodrivmedelsprogrammet. I denna utlysning välkomnas projektförslag inom programmets samtliga forsknings- och utvecklingsområden. Sista ansökningsdag är 20:e september 2017.

Sista dag för ansökan 2017-09-20 14:00
Utlysta medel cirka 45 miljoner kronor

Biodrivmedelsprogrammet syftar till att bidra till omställningen mot ett hållbart och förnybart energisystem. I en framtida transportsektor som är fossilfri behövs förnybara drivmedel i gas- eller vätskeform. I detta program är fokus på biodrivmedel framställda från råvaror som lignin eller lignocellulosa från skogs-och jordbruk eller restprodukter.

Drivmedlen kan vara rena eller för inblandning i bensin och diesel (s.k. drop-in bränslen).

Programmets effektmål är:

  • Att den forskning, utveckling och innovation som bedrivs inom programmet leder till kommersialisering och spridning av ny teknik
  • Att den nationella kompetensen på forskarnivå inom biodrivmedelsområdet stärks för att möta ett förväntat ökat behov av kompetent personal
  • Att svenska forsknings-och utvecklingsaktiviteter inom området blir effektivare och får högre kvalitet genom synergier och kunskapsöverföring mellan olika projekt.
  • Att forskning och industriella erfarenheter från andra länder nyttiggörs i Sverige genom att forskare inom programmet samarbetar och interagerar med internationella aktörer på området inom akademi och industri.

I denna utlysning kan stöd beviljas till forskning och utveckling av mer energi-och resurseffektiva och ekonomiskt attraktiva produktionsprocesser för biodrivmedel.

I utlysningen kan det även beviljas medel för små projekt där nya koncept kan utvärderas avseende energieffektivitet, ekonomi m.m.

Givet programmets budget ryms inte pilot-och demonstrationsprojekt över 10 miljoner kronor. Den typen av projekt kan söka finansiering som enskilt projekt hos Energimyndigheten.

Projekt kan starta tidigast 1 januari 2017 och pågå som längst till 30 december 2021.

Följande forskningsområden ingår i programmet:

Termokemiska omvandlingsprocesser

A. Förgasning av biomassa och omvandling till drivmedel

B. Omvandling av lignin från olika källor till biodrivmedel

C. Pyrolys av biomassa och omvandling till drivmedel

Biokemiska omvandlingsprocesser

D. Biologisk omvandling till drivmedel med tillhörande förbehandling.

Systemfrågor och integrering

E. Systemstudier och bioraffinaderikoncept

Följande områden omfattas INTE av utlysningen

  • Forskningsprojekt som omfattar omvandlingstekniker för biomassa där fokus inte ligger på biodrivmedelsproduktion.
  • Projekt som avser produktion av hydrogenerade vegetabiliska oljor (HVO) eller motsvarande bränslen som produceras av oljor eller fetter.
  • Forskning om styrmedel som påverkar biodrivmedelsmarknaden samt förslag om nya styrmedel.
  • Forskning som handlar om systemfrågor kring förnybara drivmedel i allmänhet.

Programmet har för avsikt att hålla en återkommande årlig utlysning. Inom alla delområden är den övergripande inriktningen att projekten ska bidra till kommersialisering och marknadsintroduktion av biodrivmedel vilket gör att målet om ett hållbart och förnybart energisystem kan nås.

Utlysningen riktar sig till företag, institut, universitet och högskola.

Innan ansökan lämnas in till Energimyndigheten ska den sökande ta del av:

- Fullständig utlysningstext

- Anvisningar för sökande

- Förordning (2008:761) om statligt stöd till forskning och utveckling samt innovation inom energiområdet


Utlysningsarkivet