Biomassa för energi och material

Energimyndigheten utlyser cirka 40 miljoner kronor inom programmet Biomassa för energi och material. I denna utlysning välkomnas projektförslag inom programmets samtliga forskningsområden. Sista ansökningsdag är 16 januari 2018, kl. 23:59.

Sista dag för ansökan 2018-01-16
Utlysta medel Cirka 40 miljoner kronor

Utlysningens syfte är att stödja forskning och innovation som bidrar till en ökad tillgång på biomassa, som efterfrågas av energisektorn och den biobaserade industrin. Programmets mål är att utveckla nya metoder för produktion av biomassa samt utveckla produktion av biobränslen från primärproduktionens restströmmar. Dessutom ska programmet karaktärisera biomassaflöden samt demonstrera tekniska lösningar och affärsmodeller i praktiken.

Programmet riktar sig till svenska aktörer som utvecklar produktionssystem i skog, åker och hav eller system för att omhänderta och processanpassa den skördade biomassan.

Forskningsinsatserna i programmet omfattar odlings- och tillförselsteget fram till den första industriella omvandlingsprocessen, t. ex. biogasframställning, förbränning eller industriell process. En viktig innovativ dimension i programmet är identifiering och beskrivning av miljö- och samhällsnyttor som kan generera intäkter till utvecklade produktionssystem.

Följande forskningsområden ingår i programmet:

  • Innovativa produktionssystem
  • Effektiva och karaktäriserade flöden
  • Biobränslen från primärproduktionens restströmmar
  • Bioekonomi i praktiken
  • Fördjupande synteser och omvärldsanalyser

Projekt som beviljas stöd kan tidigast starta 1 maj 2018 och som längst pågå till 31 december 2021.

Ansökan ska i första hand skrivas på svenska. Texten ska vara skriven så att den som inte är insatt i ämnet har möjlighet att förstå vad projektet handlar om. En engelsk text ska kompletteras med en svensk sammanfattning. Ansökan ska lämnas in via Energimyndighetens elektroniska ansökningsverktyg E-kanalen. Tänk på att skaffa användarbehörighet i E-kanalen i god tid eftersom det kan ta några dagar.

Innan ansökan lämnas in till Energimyndigheten ska den sökande ta del av:


Utlysningsarkivet