Energieffektivisering i transportsektorn

Energimyndigheten utlyser 45 miljoner kronor inom programmet Energieffektivisering i transportsektorn. Projekt som kan få stöd inom denna utlysning ska tydligt bidra till ett energi- och resurseffektivt transportsystem. Sista ansökningsdag är 15 mars 2017.

Sista dag för ansökan 2017-03-15
Målgrupp

Utlysningen riktar sig till offentliga och privata forskningsaktörer med anknytning till det angivna området. Det är en fördel om även mottagarna av resultaten finns med i projekten. Beroende på projektets karaktär kan det innebära allt från att mottagarna deltar i en referensgrupp till att de är medfinansiärer och ingår i projektgruppen.

Utlysta medel 45 miljoner kronor

Inom transportsektorn finns stor potential till energieffektivisering. Utlysningens syfte är att ta fram ny kunskap genom forskning, utveckling och demonstration av nya innovativa lösningar. Projekten ska bidra till att denna potential uppnås.

Energimyndigheten har identifierat ett antal utmaningar för att uppnå ett energi- och resurseffektivt transportsystem. Ansökningarna ska inriktas mot en eller flera av dessa utmaningar:

  • Hur löser vi transportbehoven på ett energieffektivt sätt, ex genom överflyttning till energieffektivare transportsätt?
  • Hur kan samhällsplanering användas för att ge förutsättningar för ett energieffektivt transportsystem?
  • Vilka drivkrafter till förändring av beteenden finns hos individer och organisationer för att bidra till ett energieffektivt transportsystem?
  • Hur kan digitaliseringens möjligheter tillvaratas för utvecklingen av energieffektiva person- och godstransportlösningar?
  • Hur kan befintliga person- och godstransportlösningar energieffektiviseras?

Projektförslag som avser alla trafikslag samt både gods- och persontransporter välkomnas inom programmet.

Energimyndigheten ser gärna att projekten har ett systemperspektiv i betydelsen att resultaten från varje enskilt projekt bidrar till omställningen av transportsystemet. Med utgångspunkt från detta så ser vi gärna tvärvetenskapligt sammansatta projekt.

Programmet omfattar inte projekt med fokus på teknikutveckling av fordon eller motorteknik eftersom dessa hanteras inom ramen för andra forskningsprogram på Energimyndigheten.

Projekt som beviljas stöd inom utlysningen kan tidigast starta 1 juni 2017 och som längst pågå till 31 december 2019.

Innan ansökan lämnas in till Energimyndigheten ska den sökande ta del av:

Informationsträff

En informationsträff kommer att hållas tisdagen den 24 januari kl. 10.30–12.00 i Energimyndighetens lokaler på Rosenlundsgatan 9 i Stockholm. Det kommer även att ges möjlighet att delta digitalt, via Skype.

Fokus för mötet är på information om utlysningen, ansökningsprocess och utvärdering av ansökningar. Möjlighet finns att ställa frågor till Energimyndigheten kring själva processen.

Om du vill delta så behöver vi en anmälan senast den 19 jan till catharina...@energimyndigheten.se. Ange i anmälan om du deltar på plats eller via Skype (om du deltar på distans så behöver vi kunna skicka en länk till dig).


Utlysningsarkivet