ERA-NET Sustainable Urbanisation Global Initiative (SUGI)

Energimyndigheten utlyser 9 miljoner kronor för svenskt deltagande (tillsammans med Formas som har avsatt 15 miljoner kronor) inom det globala samarbetet ERA-NET SUGI. Utlysningen tillämpar en tvåstegsprocess där första steget är inlämning av skisser senast 15 mars 2017 kl. 19:00.

Sista dag för ansökan 2017-03-15 19:00
Utlysta medel 9 miljoner kronor

Svenska aktörer inom exempelvis akademi (universitet, högskolor, institut), civilsamhälle, offentlig sektor samt företag kan söka stöd för internationella forsknings- och utvecklingsprojekt inom området - hållbar stadsutveckling utifrån de globala utmaningar som rör mat, vatten och energisystemen genom utlysningen. 34 forskningsfinansiärer deltar i samarbetet globalt med en sammanlagd budget på cirka 28 miljoner euro.

För att ha möjlighet att erhålla stöd inom utlysningen måste projektet uppfylla följande:

  • Projekten som finansieras i utlysningen ska vara transnationella med minst tre projektdeltagare från minst tre deltagande länder. Det är en stark rekommendation att projektkonsortier består av minst två oberoende sökande från två olika EU-länder eller associerade länder samt åtminstone en sökande från ett av de andra länder som deltar i utlysningen. Se SUGI:s webbplats för medverkande länder.
  • Projektets mål och typ av forskning och utveckling ska överensstämma med den inriktning som finns beskriven på ERA-Net SUGIs utlysningstext.
  • Projektets utformning och sökande organisationer ska uppfylla de nationella lagar och bestämmelser som gäller forskningsfinansiärerna i respektive land.

Projekt inom denna utlysning ska fokusera på att främja hållbar utveckling inom urbana mat-, vatten och energisystem inom följande tre områden:

  • Robust kunskap, indikatorer och konsekvensanalyser.
  • Fler-nivå-styrning och ledning av mat, vatten och energinexus/system.
  • Strategier och lösningar som adresserar utmaningar och risker inom hållbar urbanisering och mat, vatten och energi nexus/system.

För mer information om respektive område se SUGI:s webbplats. Projekt som beviljas kan tidigast starta våren 2018 och som längst pågå till 31 december 2020. Projekttiden får vara högst 36 månader (vissa länder har kortare projekttid).

Vad krävs av svenska aktörer

För svenska aktörer som deltar i ett projekt som uppmuntrats av SUGI (och som av de svenska finansiärerna Formas och Energimyndigheten bedöms lämpligt att söka stöd från Energimyndigheten) ska en nationell ansökan lämnas in till myndigheten via Energimyndighetens elektroniska ansökningsverktyg E-kanalen. Detta sker i anslutning till bedömning av fullständiga ansökningar och berörda får besked om detta genom utlysningens sekretariat.

Steg 1 - Inlämning av skisser

I utlysningens första fas lämnas projektskisser för det transnationella projektet in senast den 15 mars 2017 klockan 19:00. Skissernas lämnas in till ERA-NET SUGI. Se webbplatsen för information om utlysningen och hur du ansöker.

Steg 2 - Inlämning av fullständig ansökan

Efter bedömning av projektskisserna kommer ERA-NET SUGI att uppmuntra utvalda projekt att gå vidare med en fullständig ansökan. Denna ska vara inlämnad senast den 20 september 2017. Både skisser och fullständiga ansökningar lämnas in till ERA-NET SUGI.

Mer information om utlysningen

Den 19 december hålls ett informationsseminarium tillsammans med Energimyndigheten på IQ Samhällsbyggnad i Stockholm. För mer information om seminariet och hur du anmäler dig besök IQ Samhällsbyggnad webbplats. Seminariet hålls på svenska och kommer att kunna ses i efterhand.

Fullständig information om utlysningens område, ansökningsprocess och bedömningskriterier finns att läsa på ERA NET SUGIs webbplats.

 


Utlysningsarkivet