Forskningsprogrammet EFFSYS EXPAND

Energimyndigheten och Svenska Kyl och Värmepumpföreningen genomför tillsammans forskningsprogrammet EFFSYS EXPAND. I denna utlysning välkomnas projektförslag inom EFFSYS EXPAND:s samtliga forskningsområden. Sista ansökningsdag är den 25 maj 2015 kl. 12:00.

Sista dag för ansökan 2015-05-25
Så söker du

Ansökan ska skrivas enligt Anvisningar för ansökan och lämnas in via Energimyndighetens elektroniska ansökningsverktyg E-kanalen. Tänk på att skaffa användarbehörighet i E-kanalen i god tid eftersom det kan ta några dagar.

Projekt som kan få stöd inom denna utlysning ska vara inriktat mot teknikområde värmepumpar, kyla samt värme- och kyllager.

Utlysningens syfte är att med forskning, utveckling och innovation bidra till samhällets och omvärldens omställning till en mer resurseffektiv och hållbar energianvändning där naturvärme- samt kyla blir alltmer vanliga inslag.

Projekt som kan få stöd inom denna utlysning ska inrikta sig mot teknikområde:

  • Värmepumpar: nya värmepumpkoncept, köldmedier, komponentutveckling, nya användningsområden, systemutveckling m.m.
  • Kyla: nya kylkoncept, köldmedier, komponentutveckling, naturkyla, nya användningsområden, systemutveckling m.m.
  • Värme- och kyllager (enskilt eller i samverkan med värmepumpar eller kylmaskiner): marklager, fasomvandlingslager, lastutjämning, nya användningsområden, olika systemkombinationer m.m. Med värme- och kyllager avses i programmet EFFSYS EXPAND i första hand termiska lager som arbetar inom ett temperaturintervall där värmepumpar arbetar.

I denna utlysning kommer Energimyndigheten och Svenska Kyl och Värmepumpföreningen att prioritera projekt som bedöms kunna bidra till att uppnå programmets mål:

  • Tillhandahålla systemlösningar för kyla och värme som bidrar till att nå Europeiska och svenska nationella 2020- samt långsiktiga 2050-målen.
  • Bidra till att nya miljövänliga köldmedier, i enlighet med internationell rekommendation, ersätter dagens.
  • Skapa förutsättningar för systemlösningar med väsentligt reducerad klimatpåverkan från användningen av köldmedier i kyl- och värmepumpsystem.
  • Skapa en plattform för innovationsprojekt med stor potential samt stort nyhetsvärde.
  • Bidra till att värmepumpar från svensk industri drar nytta av, och uppfyller kommande krav i EUs Ekodesignkrav.

Innan ansökan lämnas in till Energimyndigheten ska den sökande ta del av:

Hantering av ansökningar

Inkomna ansökningar utgör allmän handling och kan därmed bli föremål för utlämnande. Det är önskvärt att det i ansökan framgår om något i ansökan bör omfattas av sekretess.

Finansiering utgår normalt i enlighet med förordning (2008:761) om statligt stöd till forskning och utveckling samt innovation inom energiområdet. Det sammanlagda offentliga finansieringsstödet som lämnas till ett enskilt projekt får inte överskrida de i förordningen angivna procentsatserna.

Beslut om stöd

Ansökningarna kommer att bedömas av programrådet för EFFSYS EXPAND. Programrådet lämnar en rekommendation till Energimyndigheten och Svenska Kyl och Värmepumpföreningen om vilka projekt som bör beviljas stöd.

Slutgiltigt beslut fattas av Energimyndigheten, preliminärt i september 2015. Projekt inom programmet kan tidigast starta den 1 oktober 2015 och som längst pågå till den 30 juni 2018.

 


Utlysningsarkivet