Hållbara transporter

Energimyndigheten utlyser omkring 45 miljoner kronor inom programmet Lokal och regional kapacitetsutveckling för energiomställning och minskad klimatpåverkan. Projekt som kan få stöd inom utlysningen ska bidra till att främja arbetet med att åstadkomma mer hållbara transportlösningar och nå den långsiktiga effekten om ett mer transporteffektivt samhälle. Stödet kan sökas av offentliga aktörer på lokal och regional nivå

Sista dag för ansökan 2018-08-30 12:00

Energimyndigheten ger offentliga lokala och regionala aktörer möjlighet att söka medel för att främja arbetet med att nå den långsiktiga effekten om ett mer transporteffektivt samhälle, som är en viktig del i omställningen till en fossilfri transportsektor.

Utlysningen syftar till att stödja offentliga aktörer på lokal och regional nivå att implementera och utveckla åtgärder för att åstadkomma en överflyttning till mer energieffektiva trafikslag, mer energieffektiva person- och/eller godstransporter eller minskad efterfrågan på person- och/eller godstransporter i samhället så att energianvändning och klimatpåverkan från transporter kan minska. Projekten kan adressera såväl landsbygdens som städer och tätorters olika förutsättningar. Stödet är ett komplement till andra nationella satsningar och fokuserar på att utveckla sökande organisationers interna kapacitet för att bedriva arbete med att nå ett mer transporteffektivt samhälle

Vem kan ansöka om stöd?

Den sökande ska vara någon offentlig aktör på lokal eller regional nivå, exempelvis kommun, landsting, regionala energikontor, aktörer med regionalt utvecklingsansvar eller länsstyrelser. Projekt som involverar flera kommuner och regionala aktörer i samverkan premieras. Stödet kan enbart sökas av offentliga aktörer.

Utlysningen ska stödja följande: 

Utlysningen syftar till att stödja tillämpningen av så kallade steg 1- och 2-åtgärder utifrån fyrstegsprincipen så att befintlig infrastruktur och resurser kan nyttjas på ett mer hållbart sätt.

Projekten kan handla om att skapa incitament och/eller ge förutsättningar för aktörer i samhället att ändra sina resvanor eller att samordna sina transporter eller att visualisera, informera och rådgiva om möjligheter, mervärden och övriga effekter med minskat resande och en överflyttning till gång, cykel och kollektivtrafik.

Projekten kan även handla om att implementera eller utveckla metoder och arbetssätt för att prioritera gång, cykel och kollektivtrafik och samtidigt få till en överflyttning från privatbilismen. Projekten kan även handla om att implementera eller utveckla metoder och arbetssätt som bidrar till att effektivisera godstransporter.

Projekten kan också bidra till synergier eller komplettera offentliga aktörers medverkan i andra nationella satsningar.

Innan ansökan lämnas in till Energimyndigheten ska den sökande ta del av:


Utlysningsarkivet