Industriklivet – investeringsprojekt, pilot- och demonstrationsanläggningar samt genomförbarhetsstudier

Energimyndigheten välkomnar ansökningar till Industriklivet. Medel kan sökas för projekt som bidrar till att minska industrins processrelaterade utsläpp av växthusgaser. En ansökan kan göras när som helst under året.

Vilka typer av projekt kan jag få stöd för?

I denna utlysning välkomnas ansökningar för genomförbarhetsstudier, pilot- och demonstrations- samt investeringsprojekt som syftar till minskning av industrins processrelaterade utsläpp av växthusgaser.

Stöd till forsknings- och innovationsprojekt för att minska processindustrins utsläpp av växthusgaser kan sökas i denna parallella utlysning.

Så här ansöker du

Ytterligare information och bedömningskriterier hittar du i den fullständiga utlysningstexten.

Ansökan lämnas i första hand via Energimyndighetens e-tjänst E-kanalen (välj utlysning Industriklivet och sedan Industriklivet). Detaljerad information om ansökningsprocessen finns i dokumentet "Anvisningar för ansökan" som finns länkad i högerkanten. Ansökan ska i första hand skrivas på svenska och vara komplett när den lämnas in. Till ansökan ska en bilaga bifogas som innehåller uppgifter om:

  • Antal anställda, årsomsättning och balansomslutning om sökanden är ett företag
  • En uppskattning om minskade processrelaterade växthusgasutsläpp till följd av projektet, direkt och på sikt
  • En upplysning om allt annat offentligt stöd som sökanden eller någon annan har sökt eller beviljats och som avser samma stödberättigande kostnader som ansökan avser

Ambitionen är att ansökningarna ska vara granskade och beslutade inom tre till sex månader. Om det sökta stödet är i den omfattning att det krävs ett godkännande av EU-kommissionen är tiden från ansökan till beslut längre.

Om Industriklivet

Sveriges riksdag har antagit klimatmålet att Sverige ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären 2045. För att stödja omställningen inom industrin har regeringen beslutat om den långsiktiga satsningen Industriklivet. Stora och komplexa tekniksprång krävs inom flera industrier för att nå nollutsläpp senast 2045. Satsningen är på 300 miljoner kronor om året 2018-2040. Energimyndigheten har fått uppdraget att hantera stödet.

 


Utlysningsarkivet