Internationella projekt för att accelerera energiomställningen genom värme och kyla

Hållbar värme och kyla är en nyckel för att accelerera omställningstakten och möta de globala målen om hållbar utveckling. Nu kan du söka stöd inom ERA-NET Geothermica och JPP Smart Energy Systems (SES) och för att bygga internationella konsortier som genom forskning och innovation utforskar hur värme och kyla kan bidra till energiomställningen.

Sista dag för ansökan 2021-10-04
Utlysta medel 20 miljoner kronor
Så söker du

Projektskisser och fullständiga ansökningar ska skickas in till det elektroniska  ansökningssystemet, Electronic Submission System (ESS).

Mer information finns på ERANET-samarbetets webbplats.

Energimyndigheten utlyser ca 20 miljoner kronor till svenska aktörer. Hela utlysningen har en totalbudget på ca 300 miljoner kronor för alla deltagande länder och regioner tillsammans. Följande länder och regioner deltar: Österrike, Vallonien (Belgien), Danmark, Tyskland, Island, Irland, Israel, Nederländerna, Norge, Skottland, Sverige, Schweiz, Ungern, USA, Turkiet.

Projekten ska adressera och bidrar till att lösa utmaningar inom följande områden:

 • Klimatneutrala resurser för uppvärmning och/eller kylning, inklusive djupgeotermi, solvärme m fl.
 • En resurseffektiv och hållbar distribution, lagring och användning av värme och/eller kyla.
 • Integration av värme och kyla i de lokala och regionala energisystemen.

För att ha möjlighet att få stöd inom utlysningen måste det transnationella projektet uppfylla bland annat följande (se internationella utlysningstext för fullständig information):

 • Varje projekt måste ha ett projektkonsortium med minst tre oberoende och godkända projektparter från minst två länder som deltar i utlysningen.
 • Projekttiden får vara högst tre år.
 • Projektets utformning och sökande organisationer måste uppfylla de nationella lagar och bestämmelser som gäller forskningsfinansiärerna i respektive land (för svenska aktörer: Energimyndigheten).
 • I de fall svenska sökande är aktörer från universitet och/eller institut måste de samarbeta med minst ett svenskt företag och/eller privat, offentlig eller ideell organisation, med ett tydligt behov inom det aktuella området.
 • Projekt som beviljas stöd kan tidigast starta i september 2022 och ska starta senast december 2022.

Ansökan sker i två steg 

Utlysningen genomförs i en tvåstegsprocess. I första steget lämnar den sökande in projektskisser, och i det andra steget en fullständig ansökan.

 • Skisser ska lämnas in senast kl. 17:00 (15:00 UTC) den 04 oktober 2021.
 • Fullständiga ansökningar ska lämnas in senast kl. 17:00 (15:00 UTC) den 31 januari 2022. 

Projektskisser och fullständiga ansökningar ska skickas in av huvudsökande till det elektroniska ansökningssystemet, Electronic Submission System (ESS).

Mer information finns på ERANET-samarbetets webbplats

Internationella konsortier som ska söka medel, väljer själva vem som ska vara huvudsökande. Huvudsökande lägger in uppgifter för alla medverkande sökanden från andra länder i ansökningssystemet.  

Information om vilka ansökningar som går vidare till steg 2 kommer att skickas ut av utlysningens sekretariat i november 2021 till huvudsökande. En fullständig ansökan där svenska aktörer ingår, ska även skickas in till Energimyndigheten, efter den 31 januari 2022, när den fullständiga ansökan är inskickad till Electronic Submission System (ESS).

För fullständig information läs mer i den Internationella utlysningstexten (Call for proposals) och i den nationella utlysningstexten

Observera! Nationella utlysningstexten/Fullständig utlysningstext är en sammanfattning på svenska av den fullständiga internationella utlysningstexten/Call for proposals. Nationella utlysningstexten innehåller bland annat en beskrivning av de kostnader som svenska sökande kan erhålla bidrag för. Sökanden bör läsa och följa alla anvisningar i den europeiska utlysningstexten samt läsa de nationella kraven i Annex A.

Vem kan söka?

Projekten ska inkludera transnationellt samarbete och tydligt påvisa mervärdet av samarbetet. Projektkonsortiet ska bestå av minst tre oberoende aktörer av följande aktörsgrupper:

 • universitet och högskolors samhällsvetenskapliga, humanistiska, tekniska och naturvetenskapliga discipliner
 • forskningsinstitut
 • företag
 • offentlig sektor (exempelvis kommuner och regioner)
 • idéburen sektor (civilsamhällesorganisationer)

Den svenska budgeten beviljas till aktörer med verksamhet i Sveriges (Givet de regler och riktlinjer som finns för stöd, se den nationella utlysningstexten).

Beslut om vilka projekt som beviljas stöd förväntas fattas tidigast september 2022. Observera att tidplanen kan komma att ändras.  

Informationsmöten och matchmaking event

Om du letar efter intresserade aktörer i Sverige och andra länder för deltagande i Joint Call ERANET Geothermica &Smart Energy Systems  ”Accelerating  the Heating and Cooling Transition” utlysningen registrera dig på B2MATCH.

Kontakt

Aktörer som funderar på att söka ska kontakta ansvariga för utlysningen i Sverige.

Emina Pasic Telephone: +46 16 544 21 89

Sofia Andersson Telephone: +46 16 544 24 45

Fredrik Lundström Telephone: +46 16 544 21 12  

Vi lämnar support fram till kl. 16:00 samma dag som utlysningen stänger.


Utlysningsarkivet