SamspEL: Utveckla framtidens elsystem

Har du en idé inriktad mot framtidens elmarknadsdesign? Eller en idé som bidrar till utvecklingen av ett helt förnybart elsystem (inklusive det sociotekniska systemet, dess aktörer och de spelregler som omgärdar systemet) och samspelet inom detta? Välkommen med din ansökan.

Sista dag för ansökan 2018-09-26 23:59
Tid för beslut Januari
Utlysta medel Cirka 15 miljoner kronor, varav cirka 5 miljoner till projekt med fokus på framtidens elmarknadsdesign

Projekt som kan få stöd

Utlysningen inom forsknings- och innovationsprogrammet SamspEL syftar till att bidra till utvecklingen av ett kraftsystem som är flexibelt, resurseffektivt och robust, värdeskapande för användare och som bidrar till utvecklingen av svenskt näringsliv inom området.

I denna utlysning välkomnas speciellt projektförslag inriktade mot framtidens elmarknadsdesign i ett helt förnybart elsystem. Marknadsdesign är ett brett begrepp som omfattar både den konkurrensutsatta elmarknaden med dess terminsmarknader, dagen före-marknaden, intradagmarknaden och balansmarknaden såväl som den mer reglerade marknaden för distribution av el på lokal, regional och nationell nivå.

Utlysningen riktar sig dessutom till projekt brett inom SamspELs samtliga forskningsområden:

  • Kunskap och kompetens för en resurseffektiv utveckling av Sveriges kraftsystem.
  • Nya tekniker och systemtjänster som skapar mervärden för elsystemets aktörer.
  • Ledande Svenska Forskning och innovationsaktörer på en global marknad.

Vem kan söka?

Utlysningen riktar sig till alla aktörer som på något sätt kan bidra till detta och inkluderar exempelvis institutioner på de tekniska högskolorna, universitetens naturvetenskapliga och samhällsinriktade och humanistiska fakulteter, offentlig sektor samt företag eller institut med anknytning till det angivna området.

Projektet kan starta mellan 1 februari 2019 och 30 april 2019.

Jämställdhet

Energimyndigheten och SamspEL arbetar med att främja jämställdhet och genusneutralitet. Det innebär till exempel att projekt som beviljas finansiering ska beakta jämställdhet vid val av projektledare och sammansättning av projektgrupp/projektdeltagare och att genusperspektiv ska redovisas till exempel vad gäller design, teknikutveckling och genomförande.

Mer information?

För mer information om utlysningen, ansökningsprocessen och utvärdering av ansökningar, läs i första hand presentationen. Det finns möjlighet att ställa frågor till Energimyndigheten kring själva processen.

Vi lämnar support och svarar på frågor under kontorstid och fram till kl. 16:00 samma dag som utlysningen stänger.


Utlysningsarkivet