Sök medel inom forskningsprogrammet Energigasteknik

Energimyndigheten och Energiforsk AB genomför tillsammans forskningsprogrammet Energigasteknik. I denna utlysning välkomnas projektansökningar inom programmets samtliga forskningsområden. Sista ansökningsdag är 29 oktober 2015.

Sista dag för ansökan 2015-10-29
Tid för beslut januari 2016
Målgrupp

Akademi och  näringsliv

Så söker du

Ansökan görs elektroniskt i Energimyndighetens ansökningsverktyg E-kanalen.

Programmets syfte är att ta fram kunskap för att utveckla framställningen, distributionen och användningen av förnybara energigaser och på så sätt bidra till omställningen till ett långsiktigt hållbart energisystem.

Innan ansökan lämnas in till Energimyndigheten ska den sökande ta del av:

Observera att man i normalfallet får högst 40 procent finansiering från Energimyndigheten vid beviljat projekt, förutsatt att projektet i övrigt lever upp till kraven i förordning (2008:761) om statligt stöd till forskning och utveckling samt innovation inom energiområdet. Övrig finansiering måste projektutföraren själv ordna och då också beakta avgift till forskningsfinansieringskanalen som ska erläggas till Energiforsk AB för projektkoordineringen. Se vidare programmets hemsida.

Så ansöker du

I ansökan ska det anges att man söker inom samverkansprogrammet Energigasteknik. Ett projekt i samverkansprogrammet Energigasteknik benämns programprojekt i Energimyndighetens e-kanal.Den som söker behöver ha en bekräftad användarbehörighet för att kunna logga in i e-kanalen. Tänk på att det kan ta några dagar att få denna behörighet bekräftad.

Tänk också på att ansökningar till Energimyndigheten utgör allmän handling och därmed kan begäras ut från myndigheten. Ange om något i ansökan bör omfattas av sekretess.

För att kunna behandlas ska en komplett ansökan vara inlämnad senast torsdagen den 29 oktober 2015. Observera att teknisk support för E-kanalen inte kan fås efter kl. 16.00 denna dag.

Bedömning av ansökan

Ansökningarna utvärderas av samverkansprogrammets programråd som består av experter inom energigasområdet från näringsliv, akademi och Energimyndigheten. Samtliga ansökningar i en utlysning bedöms samlat och i konkurrens med varandra.

Beslut om stöd

Programrådets rekommendation avseende en projektansökan ligger till grund för Energimyndighetens handläggning och myndighetsbeslut. Beslut fattas av Energimyndigheten tidigast i januari 2016.

Projekt inom programmet kan tidigast starta 1 februari 2016. Projektet ska avslutas inom programperioden, det vill säga senast 30 april 2017.


Utlysningsarkivet