Sök stöd för forskning om människa, energisystem och samhälle

Har du en forskningsidé som övergripande berör samspelen mellan energisystemen, samhället och de aktörer som agerar i det? Då är du välkommen att söka finansiering för ditt forskningsprojekt.

Sista dag för ansökan 2020-12-03
Tid för beslut juni
Utlysta medel 70 miljoner

I den här utlysningen välkomnar Energimyndigheten forskningsprojekt som kan bidra till en ökad förståelse för de möjligheter, risker och målkonflikter som kan uppstå i skapandet av ett samhälle med hållbar energi för alla.

Utlysningen sker inom ramen för forskningsprogrammet Människa, energisystem och samhälle (MESAM) som omfattar forskningsinsatser som riktar sig till problem- och utmaningsorienterad forskning om energisystemens inbördes relationer och deras samspel med omgivande samhälle och dess aktörer. Denna utlysning riktar sig till dig som ofta utgår från samhälleliga, tvärvetenskapliga, sociala, humanistiska och systemrelaterade frågeställningar.

Energifrågorna spelar en nyckelroll för att kunna skapa ett hållbart samhälle för alla människor och samhällen globalt, nationellt och lokalt. Det är därför viktigt att öka förståelsen för de möjligheter som finns med att skapa hållbar energi för alla, men också att skapa kunskap om potentiella risker och målkonflikter som kan uppstå i en sådan utveckling.

Utlysningen välkomnar forskning som studerar nuvarande kunskapsläge och arbetssätt samt granskar effekter av etablerade policys, arbetssätt och lösningar, men även projekt som kan utmana och öppna upp för alternativ som idag kan te sig både orealistiska och olönsamma men som kan bidra till att vi förstår och hanterar energifrågorna på andra sätt i framtiden. Tillsammans ska forskningen inom programmet bidra till ökad förståelse och förmåga till väl avvägda beslut och ageranden hos samhällsaktörer på alla nivåer för att skapa möjligheter att hantera de här utmaningarna på nya sätt på både kort och lång sikt.

Utlysningen välkomnar särskilt forskningsprojekt som:

  • utgår från frågeställningar som innehåller frågor om vem, vad, hur, var, när och varför
  • utgår från samhälleliga, tvärvetenskapliga, sociala, humanistiska och systemrelaterade frågeställningar
  • studerar nuvarande kunskapsläge och arbetssätt samt granskar effekter av etablerade policys, arbetssätt och lösningar
  • kan utmana och öppna upp för alternativ som idag kan te sig både orealistiska och olönsamma men som kan bidra till att vi förstår och hanterar de här frågorna på andra sätt i framtiden


Vem kan söka?

Alla aktörer som kan bidra till programmets mål är välkomna att söka, det handlar dock främst om samhällsvetenskapliga, humanistiska och tvärvetenskapliga miljöer vid:

  • universitet
  • högskolor
  • forskningsinstitut

Energimyndigheten arbetar för att främja jämställdhet mellan kvinnor och män och har uppsatta mål för området. Vi uppmanar dig att beakta dessa frågor vid sammansättningen av projektgruppen, i valet av projektledare samt vid framtagandet av projektets genomförande, innehåll, dess mål och effekter.

Programmet riktar sig till nydisputerade såväl som seniora forskare. I ansökan ska projektet redogöra för hur projektet relaterar till tidigare och pågående internationell forskning inom valt forskningsområde. Projekt som rör enbart teknikutveckling eller tekniskt baserade analyser av delar av energisystemen ingår inte i programmet.

Beslut om beviljade stöd

Beslut om vilka projekt som beviljas stöd fattas tidigast i juni 2021. Projektet kan starta mellan 1 september och 31 december 2021 och förväntas pågå i tre till fyra år. Projekt inom denna utlysning förväntas omfatta ca 2–6 miljoner kronor i beviljat stöd från Energimyndigheten, högsta tillåtna stöd är 9 miljoner kronor per projekt. Ansökningar om stöd som överskrider 9 miljoner kronor kommer att avslås.

Informationsmöten via Teams

Energimyndigheten anordnar webbsända informationsmöten den 1 oktober kl. 13.00 och 6 november kl. 10.00.  

Fokus för mötet är att informera om utlysningen, ansökningsprocessen och utvärdering av ansökningar. Under webbmötet får du möjlighet att ställa frågor till oss på Energimyndigheten kring processen och utlysningen.  

För att delta, anmäl dig senast dagen innan informationsmötet.  

Innan anmälan till informationsmötet rekommenderas sökande ta del av informationsmaterialet om utlysningen där många frågor rörande utlysningen, ansökningsprocess och utvärdering av ansökningar besvaras.


Kontakt

Vi lämnar support fram till kl. 16.00 samma dag som utlysningen stänger.


Utlysningsarkivet