Spara och bevara - energieffektivisering i äldre byggnader

Energimyndigheten öppnar nu andra utlysningen inom den tredje etappen av forskningsprogrammet Spara och bevara. I denna utlysning välkomnas projektförslag inom hela programmets område. Totalt finns 16 miljoner kronor till programmets förfogande. Ansökningar ska vara hos Energimyndigheten senast kl.13.00 den 29 februari 2016.

Sista dag för ansökan 2016-02-29
Utlysta medel 16 miljoner kronor

Spara och bevara är ett tvärvetenskapligt, tillämpat forsknings- och utvecklingsprogram, som ska bidra till utveckling av ny kunskap, metoder och tekniklösningar för energieffektivisering i kulturhistoriskt värdefull bebyggelse utan att dess kulturhistoriska värden förstörs eller förvanskas. Programmet ska inom programområdet bidra till en nationell kompetens och en bestående tvärvetenskaplig och tillgänglig kunskapsgrund samt ska skapa förutsättningar för utveckling av en ändamålsenlig och varsam förvaltning samt kommersiella tjänster och produkter.

Utlysningens inriktning

Under de två föregående etapperna har programmet utvecklat sitt fokus från inneklimat i monumentala byggnader som slott och kyrkor, till mer allmänna energieffektiviseringsfrågor i de större bestånden av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse, uppförda främst före 1945.

Denna utlysning kommer att fokusera på tvärvetenskapliga frågeställningar för energieffektivisering i de större bestånden av byggnader, såväl bostäder som lokaler, med betydande kulturvärden. Det utesluter dock inte välmotiverade projekt med inriktning mot mer monumentala byggnader. Vi betonar särskilt vikten av att ansökan är tydlig med vad som är det specifika kunskapsbidraget från projektet samt hur det förhåller sig till tidigare forskning på området. Ytterligare förutsättningar är samverkan som omfattar tvärvetenskapligt och internationellt kunskapsutbyte, samt en inriktning mot avnämarnas behov av kunskap, tjänster och produkter. I denna utlysning välkomnar vi särskilt projekt inom ventilationsområdet samt projekt som på ett innovativt sätt kombinerar gammal och ny teknik för att lösa energiutmaningarna*.

Vem kan söka?

Högskolor, företag och organisationer som bedriver forskning och utveckling inom områden med anknytning till programmet är välkomna att söka stöd. Vi ser positivt på att forskningsprojekt har en nära koppling till avnämarna för att säkerställa relevansen samt underlätta spridning och vidareutveckling av projektresultat.

Så ansöker du

Den som söker stöd inom programmet ska först läsa:

Ansökan ska vara inlämnad senast kl 13.00 den 29 februari 2016 via Energimyndighetens elektroniska ansökningsverktyg E-kanalen. Tänk på att skaffa användarbehörighet i E-kanalen i god tid eftersom det kan ta några dagar.

I denna utlysning är det obligatoriskt att till ansökan bifoga en projektbeskrivning på engelska på max 5 sidor inklusive figurer, tabeller och referenser. Detta begärs för att internationella experter ska ha möjlighet att granska projektet. Projektbeskrivningen ska innehålla en beskrivning av syftet med projektet, state of the art, vilka resultat projektet förväntas uppnå och hur det ska genomföras.

Bedömningskriterier finns i programbeskrivningen och sökande uppmanas att läsa igenom denna innan ansökan lämnas in.

Beslut om stöd

Ansökningarna kommer att bedömas av programrådet. Programrådet lämnar en rekommendation till Energimyndigheten om vilka projekt som bör beviljas stöd. Slutgiltigt beslut fattas av Energimyndigheten, tidigast i maj 2016. Projekt inom programmet kan tidigast starta juni 2016 och som längst pågå till 31 december 2018.

Hantering av ansökningar

Inkomna ansökningar utgör allmän handling och kan därmed bli föremål för utlämnande. Det är önskvärt att det i ansökan framgår om något i ansökan bör omfattas av sekretess.

* Uppdaterad mening 2015-12-18.


Utlysningsarkivet