Stöd för medverkan i EU-projekt

Energimyndigheten utlyser ca 41 miljoner kronor inom
programmet Medfinansiering EU-projekt. I denna utlysning välkomnas projektförslag för att medfinansiera EU-projekt som ligger inom Energimyndighetens verksamhetsområde och där den sökande blivit inbjuden att skriva kontrakt för sitt EU-projekt.

Sista dag för ansökan 2019-10-23
Utlysta medel Cirka 41 miljoner kronor

Det kan gälla till exempel projekt inom olika delar av Horisont 2020, EU:s kol och stålforskningsfond, Interreg, Life eller den Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF).

Utlysningen som sträcker sig mellan 2018–2020, är öppen löpande och stänger klockan 12:00 följande datum under 2019: 12 februari, 5 juni, 23 oktober.

Utlysningens syfte är att främja svenskt deltagande i internationellt samarbete och i detta fall svenska aktörers deltagande i EU projekt.

Utlysningen riktar sig till aktörer som har ansökt om EU-projekt som bidrar till omställningen av energisystemet och blivit inbjudna att skriva kontrakt för sitt EU-projekt.[1]

Projekt som kan få stöd inom denna utlysning ska ligga inom Energimyndighetens verksamhetsområde.

Projekt som beviljas stöd kan tidigast erhålla stöd från det datum EU-projektet startar och som längst pågå till EU-projektets slut.

Till ansökan ska bifogas den ansökan som lämnats in till relevant EU-program, samt bekräftelse på att EU-projektet bjudits in att skriva kontrakt med EU-kommissionen/beslutande myndighet. Ansökan ska i första hand skrivas på svenska. Texten ska vara skriven så att den som inte är insatt i ämnet har möjlighet att förstå vad projektet handlar om. En engelsk text ska kompletteras med en svensk sammanfattning.

Innan ansökan lämnas in till Energimyndigheten ska den sökande ta del av:

[1] Även EU-projekt under de gemensamma teknikinitiativen omfattas av möjligheten att söka medfinansiering (offentliga-privata partnerskap), Bio-Based Industries (BBI) och Fuel Cells and Hydrogen (FCH). Däremot gäller inte medfinansiering sådana partnerskapsprogram som har svensk finansiering såsom så kallade offentliga-offentliga partnerskap mellan EU-kommissionen och medlemsstaterna, inte heller medlemstatsgemensamma program bildade under Horisont 2020 (till exempel ERANET-Cofund).


Utlysningsarkivet