Strategiska innovationsprogrammet RE:Source

Det strategiska innovationsprogrammet RE:Source är en del av Vinnovas, Energimyndighetens och Formas gemensamma satsning på strategiska innovationsområden. Under 2016 har RE:Source 40,5 miljoner kronor att fördela till forsknings- och innovationsprojekt.

Sista dag för ansökan 2016-04-05
Målgrupp

Juridiska personer med verksamhet i Sverige till exempel företag, forskningsinstitut, universitet, högskolor, offentliga aktörer, ideella föreningar och branschorganisationer.

Utlysta medel 40,5 miljoner kronor
Så söker du

E-kanalen

Strategiska innovationsområden är en satsning där ledande aktörer från näringsliv, akademi och offentlig sektor själva pekar ut och definierar områden där de ser behov av en svensk kraftsamling och gemensamma insatser.

I satsningen ges företag, myndigheter samt universitet och högskolor i Sverige ökad möjlighet att samverka genom en gemensam kraftsamling. Aktörerna inom de strategiska områdena ansvarar tillsammans för att formulera utmaningarna, sätta upp gemensamma långsiktiga mål och prioritera investeringar i forskning, utveckling och innovation.

Genom gränsöverskridande samverkan inom områden som är strategiskt viktiga för Sverige skapas förutsättningar för hållbara lösningar på globala samhällsutmaningar och en ökad internationell konkurrenskraft. Regeringen har gett Vinnova, Energimyndigheten och Formas i uppdrag att genomföra satsningen, som är öppen för alla.

I denna utlysning välkomnas förslag till forsknings- och innovationsprojekt som kan bidra till att uppnå RE:Sources programmål: Nya tekniska lösningar och affärsmodeller för hållbar resurs- och avfallshantering framgångsrikt tillämpade i samhälle och industri. Sista ansökningsdag är den 5 april 2016 kl. 24.00.

Syftet med utlysningen är att stödja utveckling och verifiering av innovationsbaserade lösningar för hållbar resurs- och avfallshantering. Utlysningen riktar sig mot hushållsavfall, verksamhetsavfall samt industriella biprodukter, men har ett särskilt fokus på matavfall, uttjänta fordon, el-/elektronikavfall, textilavfall, bygg- och rivningsavfall och förpackningar.

Utlysningen har två erbjudanden: a) Förprojekt och b) Innovationsprojekt. Bidrag kommer som högst att uppgå till 50 % av projektets totala stödberättigade kostnader, samt till 500 000 kronor per förprojekt och 3 000 000 kronor per innovationsprojekt.

Utlysningen riktar sig till juridiska personer, som t.ex. företag, forskningsinstitut, universitet, högskolor, offentliga aktörer, ideella föreningar och branschorganisationer, med verksamhet i Sverige. Dessa ska ha förmåga och intresse av att i samverkan utveckla lösningar som bidrar till att målen i det strategiska innovationsprogrammet RE:Source kan uppnås.

Innan ansökan lämnas in till Energimyndigheten ska den sökande ta del av följande dokument


Utlysningsarkivet