Transnationella projekt inom området Digital transformation för grön energiomställning – ERA-NET SES EnerDigit

Vill du bidra till en grön energiomställning genom digitalisering och digital transformation? Nu kan du söka stöd för svenskt deltagande i den senaste utlysningen inom det internationella samarbetet Mission Innovation och ERA-NET Smart Energy Systems. Budget för utlysningen är cirka 20 miljoner kronor för aktörer verksamma i Sverige för deltagande i internationella projektsamarbeten.

Sista dag för ansökan 2021-05-06
Tid för beslut december
Utlysta medel Cirka 20 miljoner för aktörer verksamma i Sverige

20 stycken länder och regioner deltar i utlysningen med en sammanlagd budget på ca 25 miljoner euro. Alla sökande projekt måste vara transnationella vilket innebär att partner från minst två olika länder deltar i projektet (se mer detaljer i fullständig utlysningstext).

Projekt som kan få stöd

Den här utlysningen om digital transformation välkomnar svenskt deltagande i internationella projekt som bidrar till ett eller fler av följande syften:  

 • accelerera utvecklingen mot ett mera hållbart energisystem
 • adressera nya digitala teknologier med koppling till energisystemet
 • främja interdisciplinära samarbeten
 • attrahera nya aktörer från IKT- och digitaliseringsområdet att bidra till nya innovationer i energisystemet

Projekten ska fokusera på ett eller flera behov som berör möjligheter och/eller utmaningar relaterade till:

 • Social hållbarhet
 • Energi-, informations- och kommunikationsinfrastruktur
 • Marknadsplatser, affärsmodeller och kommunikation

Vem kan söka?

Projekten ska inkludera transnationellt samarbete och tydligt påvisa mervärdet av samarbetet. Alla aktörer som kan bidra till forskning, utveckling och innovation inom det aktuella området kan delta. Det kan till exempel vara:

 • företag
 • offentlig sektor
 • universitet och högskolor inom samhällsvetenskapliga-, humanistiska-, tekniska- och naturvetenskapliga discipliner
 • institut med anknytning till angivna områden
 • övriga aktörer med anknytning till angivna områden

Svenska sökande från universitet och institut måste samarbeta med minst ett svenskt företag och/eller privat, offentlig eller ideell organisation med ett tydligt behov, innovation eller kunskap inom det aktuella området.

Projekt där olika typer av aktörer samverkar, exempelvis bransch, akademi, offentliga organisationer och forskningsinstitut, ses som positivt.

Beslut om vilka projekt som beviljas stöd fattas tidigast i december 2021.

Projektet kan starta tidigast 1 januari 2022 och senast 15 juni 2022.

Projekten kan som minst pågå i 24 månader och som längst i 36 månader och vara avslutat senast den 15 juni 2025.

Ansökan sker i två steg

I steg 1 lämnas en skiss/intresseanmälan per projektkonsortium in på samarbetets internationella webbplats. Ingen separat ansökan till Energimyndigheten behövs men de svenska intressenterna ombeds kontakta Energimyndigheten för konsultering. Observera, sista inlämningsdatum skisser/intresseanmälan är 17 februari.

I steg 2 erbjuds de som fullföljt steg 1 att lämna in en fullständig ansökan. Den fullständiga ansökan ska dels lämnas för hela det internationella konsortiet på samarbetets gemensamma webbplats .

Därutöver ska en separat ansökan för de svenska parterna lämnas in till Energimyndigheten. Ansökan till Energimyndigheten ska i första hand skrivas på svenska. Texten ska vara skriven så att den som inte är insatt i ämnet har möjlighet att förstå vad projektet handlar om. En engelsk text ska kompletteras med en svensk sammanfattning.


Utlysningsarkivet