Utlysning 8 inom Batterifondsprogrammet

Du som forskar om batteriåtervinning eller om batterier för elsystems- och fordonstillämpningar är välkommen att söka stöd inom Batterifondsprogrammets åttonde utlysning.

Sista dag för ansökan 2021-02-03
Tid för beslut maj
Utlysta medel cirka 50 miljoner kronor

Information in English   

Projekt inom hela programmets bredd välkomnas

Utlysningen är öppen för ansökningar inom hela programmets bredd men i denna utlysning efterfrågas speciellt, utan inbördes rangordning:

 • Projekt som fokuserar på praktiska, beteendemässiga eller regulatoriska faktorer som kan påskynda eller hindra produktion (från material­utvinning till tillverkning av batterier och batteribaserade produkter), användning, återanvändning, inlämning och återvinning av batterier.
 • Projekt som främjar resurseffektivitet, till exempel kring livscykelanalys, cirkulär ekonomi, design för återanvändning/återvinning eller hållbara material.
 • Projekt kring systemperspektiv för cirkulära flöden, till exempel om hur insamlingen maximeras så att batterier återvänder till certifierade/legala återvinnare (oavsett om materialen de innehåller är värdefulla eller ej).
 • Projekt som adresserar forskning om säkerhetsfrågor kring batterier utmed hela kedjan från materialutvinning till tillverkning av batterier och batteribaserade produkter, användning (till exempel elnät, byggnader, fordon och farkoster), återanvändning, inlämning och återvinning av batterier.
 • Projekt som kan bidra till att sätta in den svenska och europeiska batterivärdekedjan i ett internationellt sammanhang, till exempel kartläggning av teknik och tillämpningar i olika delar av världen liksom studier av import och export av primära och sekundära råvaror, färdiga och använda produkter, samt vilka tekniska, ekonomiska, politiska och sociala drivkrafter och hinder som finns bakom denna utveckling.
 • Projekt som har förutsättningar att stärka svenskt näringslivs långsiktiga konkurrenskraft inom batteriområdet (batteriproduktion, återvinning och cirkulära flöden).
 • Projekt om cell- och batterisystemsmodellering, samt kopplingen däremellan (bättre utvecklade modeller kan bli centrala för bättre diagnostik och för att undvika alltför omfattande testning).
 • Projekt som bidrar till att öka antalet doktorander och andra aktiva inom batteriområdet.
 • Synteser 
  1. Kravställning och forskningsbehov för batteriteknik för stationär lagring.
  2. Säkerhetsaspekter vid återvinning, vid produktion och för stationär lagring.
  3. Märkning i syfte att främja spårbarhet, återanvändning och återvinning.

Forskningsområden

Utöver ovan speciellt efterfrågade områden stödjer programmet, utan inbördes rangordning, projekt inom följande forskningsområden:

 • Återanvändning, inklusive livslängds- och säkerhetsaspekter
 • Återvinning
 • Batteriutveckling av dagens och morgondagens tekniker och material inklusive superkondensatorer
 • Diagnostik/mätning
 • Styrning/användning
 • Logistik
 • Säkerhet
 • Övrig för programmets effektmål relevant forskning

Demonstration av teknik som finns tillgänglig på marknaden ingår inte i programmet.  

Projektet ska ha potential att bidra till följande effektmål:

 • Nya och vidareutvecklade kostnads- och resurseffektiva batterikoncept för lagring och användning av förnybar energi i elsystems- och fordons­tillämpningar.
 • Världsledande kunskap och kompetens hos såväl svenska forskare som företag kring:
  - dagens såväl som framtida batterisystem för lagring och användning av förnybar energi i fordons- och elsystems­tillämpningar.
  - hållbara och kostnadseffektiva processer och metoder för återvinning.
 • Nära samarbete och ett aktivt nätverk mellan akademi och näringsliv, och utökad batteriforskningsverksamhet inom svenska företag.  

Alla projektförslag med potential att bidra till programmets effektmål välkomnas. Projekt som adresserar de speciellt efterfrågade områdena kommer prioriteras i de fall bedömningen i övrigt väger lika.

Projekt som finansieras inom utlysningen ska ha potential att bidra till att föra forskningsfronten framåt. Hur projektet förhåller sig till den internationella forskningsfronten och på vilket sätt det kan bidra till att flytta den ska framgå i ansökan.

Batteriutvecklingsprojekt rörande fordonsbatterier bör relatera till EUCAR-målbilden.

Vem kan söka?

Utlysningen är öppen för ansökningar från näringsliv, akademi, institut och offentlig sektor. Beslut om vilka projekt som beviljas stöd fattas tidigast i maj 2021.

Projektet kan starta tidigast 1 maj 2021. Observera att tidplanen kan komma att ändras.

Läs mer i den fullständiga utlysningstexten under ”Läs detta innan du söker”.    

Om Batterifondsprogrammet

Före den första januari 2009, när förordning (2008:834) om producent­ansvar för batterier trädde i kraft, togs en avgift ut vid försäljning av batterier för att bekosta insamling och återvinning. De medel som inte förbrukats har fonderats i Batterifonden.

Batterifondsprogrammet fördelar medel från denna fond. Programmets andra etapp började 2017 och pågår till 2027-12-31. Under etappen kommer cirka 280 MSEK fördelas genom årliga utlysningar. Läs mer om Batterifondsprogrammet

Kontakt

Vi lämnar support fram till kl. 16:00 samma dag som utlysningen stänger.


Utlysningsarkivet